Vastgesteld bestemmingsplan ‘DPO-leiding Bokhoven’

Het bestemmingsplan ‘DPO-leiding Bokhoven’ is door de gemeenteraad op 18 mei 2021 gewijzigd vastgesteld en ligt met ingang van 31 mei 2021 gedurende zes weken ter inzage

Beschrijving van de ontwikkeling

Het bestemmingsplan en bijbehorende milieueffectrapport maakt het voor Defensie mogelijk om de bestaande, ondergrondse brandstofleiding te vervangen en deels te verleggen. De leiding is noodzakelijk voor het transport van kerosine in NATO-verband. Een deel van de nieuwe leiding wordt via een open ontgraving aangelegd, de rest via een gestuurde ondergrondse boring.

In de huidige situatie ligt de leiding onder de kom van Bokhoven door. Als gevolg van dit nieuwe bestemmingsplan kan de nieuwe leiding buiten de bebouwde kom van Bokhoven worden aangelegd. Bovendien regelt dit bestemmingsplan dat de geldende beperkingen ten aanzien van bouwen en ontgraven in Bokhoven komen te vervallen zodra het nieuwe tracé in gebruik is genomen.

Gewijzigde onderdelen

Sinds het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, heeft de commissie Mer haar advies uitgebracht. Zowel dit advies als een aanvulling op het Mer zijn toegevoegd aan het plan.

Voorts is voor de uitvoering van de werkzaamheden op 25 februari jl door het Ministerie van LNV verklaard dat geen vergunning voor het aspect stikstof benodigd is. Deze verklaring is nieuw toegevoegd aan het plan en daarmee kon ook de p.m. post in artikel 12.1 van de planregels nader worden ingevuld.

De overige wijzigingen betreffen allen onderdelen in de toelichting van het plan om die verantwoording overeen te laten komen met de meest actuele wet- en regelgeving. Een volledig overzicht van wijzigingen vind u terug in lid 6 van het raadsbesluit dat u onderaan deze tekst kunt downloaden.

Ter inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze pagina Ruimtelijke Plannen of op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

In verband met het coronavirus is het Stadskantoor beperkt geopend, u kunt alleen op afspraak terecht. Hierdoor is fysieke inzage op dit moment niet altijd mogelijk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de stukken digitaal via de website van Ruimtelijke Plannen te raadplegen, neem dan contact op met mevrouw M. van de Ven, tel. (073) 615 9158. Samen zoeken we dan naar een gepaste oplossing.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al heeft u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als belanghebbende mag u ook nieuwe beroepsgronden inbrengen.

Als u geen direct belanghebbende bent, kunt alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad respectievelijk het college te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.