DPO Leiding Bokhoven en Milieueffectrapportage

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende milieueffectrapport hebben betrekking op het voornemen van Defensie om de bestaande, ondergrondse brandstofleiding te vervangen en deels te verleggen. De leiding is noodzakelijk voor het transport van kerosine in NATO-verband. Een deel van de nieuwe leiding wordt via een open ontgraving aangelegd, de rest via een gestuurde ondergrondse boring.

In de huidige situatie ligt de leiding onder de kom van Bokhoven door. In de nieuwe situatie zal de leiding buiten de bebouwde kom worden aangelegd. Als gevolg hiervan zullen de geldende beperkingen ten aanzien van bouwen en ontgraven in Bokhoven komen te vervallen zodra het nieuwe tracé in gebruik is genomen.

Milieueffectrapport

Een milieueffectrapport (MER) brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat een besluit wordt genomen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Bij wet is dat verplicht gesteld in het geval sprake is van een brandstofleiding van deze omvang. Ook zal bij de aanleg en ontmanteling tijdelijk stikstofdepositie plaats vinden waarvan de effecten op het milieu zijn onderzocht.

Wilt u reageren?

De stukken liggen met ingang van 9 november 2020 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage.

In die periode kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan en/of het Milieueffectrapport?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 10488474.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier
  • Wilt u mondeling een zienswijze indienen? Hiervoor kunt u terecht bij mevrouw M. van de Ven, tel. (073) 615 9158. In verband met het coronavirus heeft het de voorkeur zienswijzen schriftelijk in te dienen. Mondelinge zienswijzen kunnen op dit moment enkel telefonisch plaatsvinden.

Het ontwerpbestemmingsplan met milieueffectrapport en alle overige bijbehorende stukken liggen ter inzage in het Stadskantoor en zijn ook digitaal te raadplegen via de landelijke website van Ruimtelijke Plannen.

In verband met het coronavirus is het Stadskantoor beperkt geopend, u kunt alleen voor spoedgevallen op afspraak terecht. Hierdoor is fysieke inzage op dit moment niet altijd mogelijk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de stukken digitaal via de website van Ruimtelijke Plannen te raadplegen, neem dan contact op met mevrouw M. van de Ven, tel. (073) 615 9158. Samen zoeken we dan naar een gepaste oplossing.