Ga naar de inhoud

Empelseweg 18 Rosmalen (Wijzigingsplan)

De ruimtelijke procedure betreft de bouw van één vrijstaande woning aan het adres Empelseweg 18 te Rosmalen. Het plangebied ligt in het Kanaalpark. Ten oosten van het plangebied ligt de bebouwingsrand van Rosmalen, ten noorden een oud onderdeel van de Heinis en ten westen het Maximakanaal.

In het geldende bestemmingsplan zijn voor deze woning aan de Empelseweg 18 al de randvoorwaarden opgenomen (via een wijzigingsbevoegdheid). Met dit wijzigingsplan worden deze voorwaarden overgenomen en wordt de woning mogelijk gemaakt. De nieuwe woning heeft een maximale goothoogte van 3,5 meter, en een maximale bouwhoogte van 8,5 meter. 

Wijzigingsplan

Voor het plan is een wijzigingsplan opgesteld. Met dit wijzigingsplan wordt invulling gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid uit het moederplan. Hierbij wordt het bouwvlak 20 meter naar het oosten verplaatst.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 november 2018 het wijzigingsplan Empelseweg 18, Rosmalen vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het wijzigingsplan ‘Empelseweg 18, Rosmalen’ (NL.IMRO.0796.0002394-1401) met ingang van 26 november 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het wijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook zijn de stukken in te zien op de pagina ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina.

Beroep tegen het wijzigingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het wijzigingsplan dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die het college van burgemeester en wethouders pas bij de vaststelling van het wijzigingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage ligt. 

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.