Ga naar de inhoud

Vastgestelde bestemmingsplan Gezondheidscentrum Empelseweg/Diepteweg

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het plan een gezondheidscentrum op de zuid west-hoek Empelseweg – Diepteweg (Balkbrug-Oost) te bouwen. Dit gezondheidscentrum is nodig om beter aan te kunnen sluiten bij de zorgvraag van de groeiende bevolking van Empel.

Het plan houdt de bouw in van een Gezondheidscentrum van ongeveer 750 m². Het gezondheidscentrum zal ruimte bieden aan een apotheek, een aantal huisartsen en enkele maatschappelijk medische voorzieningen (zoals een fysiotherapeut). De maximale hoogte van het gezondheidscentrum is ongeveer 8 meter.

Het bouwplan paste niet in het geldende bestemmingsplan. Om medewerking aan het bouwplan te kunnen verlenen heeft de gemeenteraad op 2 juli 2019 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Het vastgesteld bestemmingsplan ligt vanaf 15 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage.

Beroep

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt uitleggen dat u met reden niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.