Heer en Beekstraat 3 Rosmalen

Op 16 september 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Heer en Beekstraat 3 gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan laat een woning toe tussen de kavels Heer en Beekstraat 5 en Burgemeester Mazairaclaan 26 in Rosmalen.

De locatie valt binnen het bestemmingsplan ‘Molenhoek – Sparrenburg – A59’. Het kavel had in het oude bestemmingsplan de bestemming ‘Wonen” met de specifieke aanduiding onbebouwd (sba-ob)”. Deze bestemming stond daar geen woning toe.

De kavel grenst aan het Kanaalpark. In het Kanaalpark willen we een grote en samenhangende natuur met landschappelijke en ecologische kwaliteiten maken.

De kavelgrootte sluit aan op de kavelgroottes in de omgeving. Het toevoegen van een woning op de kavel past binnen de stedenbouwkundige idee van het originele bebouwingslint.

De strook links van de geplande woning krijgt over de hele diepte de bestemming 'Agrarisch met waarden'. Hierdoor blijft een doorzicht naar het achter liggend gebied vanaf de weg bestaan. Over deze strook vindt de ontsluiting van de kavel plaats. In de bestaande situatie ligt hier al een inrit. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De ontsluiting van de woning over deze strook is in het plan beter geregeld.

Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan kan iedereen vanaf 28 september 2020 zes weken inkijken. Belanghebbenden kunnen tijdens deze zes weken tegen het raadsbesluit beroep indienen.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan kunt u inzien op onze pagina van Ruimtelijke Plannen of op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden). Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ook ter inzage in het Stadskantoor.

In verband met het coronavirus is het Stadskantoor echter beperkt geopend, u kunt alleen voor spoedgevallen op afspraak terecht. Hierdoor is fysieke inzage op dit moment niet altijd mogelijk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de stukken digitaal via de website van Ruimtelijke Plannen te raadplegen, neem dan contact op met de heer P. van Dongen, tel. (073) 615 55 29. Samen zoeken we dan naar een gepaste oplossing.