Terpeborch 1, Rosmalen, ontwerpbestemmingsplan

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening en de gemeentelijke Inspraakverordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling Terpeborch 1, Rosmalen’ (NL.IMRO.0796.0002485-1301) met ingang van 19 juni 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Het plangebied ligt aan de Terpeborch 1 in de wijk Overlaet in Rosmalen. Aan de oostzijde van het plangebied ligt de doorgaande Rodenborchweg. Ter hoogte van het plangebied en de directe omgeving is sprake van een reguliere woonwijk, met bijbehorende openbare voorzieningen in de vorm van wegen en groen. Het plangebied zelf is vrijwel volledig verhard en deels bebouwd met een kantoorpand, bestaande uit twee bouwlagen met een plat dak.

Dit plan maakt de bouw van twee grondgebonden woningen en de herontwikkeling van een voormalig kantoorpand naar 9 appartementen mogelijk.

Aangezien de ontwikkeling ervoor zorgt dat de locatie een andere functie c.q.  bestemming krijgt, is het nodig om het welstandsbeleid hierop aan te laten sluiten. Wijziging van het welstandsbeleid is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Voor het plan zal het welstandsregime voor de gronden met de grondgebonden woningen worden gewijzigd van als “gebied T4 op zich zelf staande bebouwing” naar “gebied W7 thematische woonbebouwing inbreidingsgebied”, waarbij aangesloten wordt op het welstandregime van de naastgelegen woningen. Tegen het voornemen tot vaststelling kunnen inspraakreacties worden ingediend.

Voor dit plan is ook een vormvrije m.e.r.-beoordeling (m.e.r. is de afkorting van milieueffectrapportage) uitgevoerd. Op basis daarvan heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft worden opgesteld. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep.

Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

 • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 15119905.
 • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitaal formulier (ook te bereiken via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
 • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
 • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Helming, tel. (073) 615 53 92.
  Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Wilt u reageren op de conceptwijziging van het welstandsbeleid?

In de periode dat de voorgenomen wijziging ter inzage ligt, kunt u hierop schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 15119905.
 • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitaal formulier (ook te bereiken via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitaleinspraakreactie).
 • Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen. Een inspraakreactie die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
 • Wilt u mondeling een inspraakreactie naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Helming, tel. (073) 615 53 92.
  De voorgenomen wijziging ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u de beschrijving van de voorgenomen wijziging in bovenstaande tekst en in de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.