Ga naar de inhoud

Vastgesteld bestemmingsplan Het Wielsem 4

De gemeente heeft een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor de bouw van een woongebouw op de hoek Het Wielsem – Salvador Allendelaan. Het terrein ligt tegenover de tennisvelden. Het bouwplan voorziet in 43 huur appartementen met een bruto vloeroppervlakte tot 40 m².

Het bouwplan paste niet in het eerder geldende bestemmingsplan. Die liet op dit terrein een kantorencomplex toe. Om medewerking aan het bouwplan te kunnen verlenen heeft de gemeente nu een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld vergeleken met het ontwerp bestemmingsplan. Tegen dit vaststellingsbesluit kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Ook moet u op tijd een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt laten zien dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich op tijd tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.