Ga naar de inhoud

Ontwerpbestemmingsplan Hoff van Hollantlaan 7 Rosmalen

Aan de Hoff van Hollantlaan 7 in Rosmalen staat een pand dat al een aantal jaar overwegend leegstaat. Het is een voormalig schoolgebouw dat later is verbouwd naar kantoor. Gezien de bouwtechnische staat van het pand, wordt de bestaande bebouwing gesloopt en een nieuw appartementengebouw met 45 woningen gerealiseerd.

Het programma gaat uit van huurwoningen voor senioren, voorzien in verschillende prijssegmenten en grootte, waaronder 12 sociale huurwoningen. In het bouwplan zal ook aandacht zijn voor levensloopbestendige wooneenheden. Het voornemen is om een gebouw van drie lagen met plat dak, met een centrale binnentuin te realiseren. Het parkeren vindt volledig plaats op eigen terrein aan de achterzijde tussen het spoor en het plan.

Planlocatie

De locatie bevindt zich aan de Hoff van Hollantlaan 7 te Rosmalen, aangrenzend aan het spoor. Het perceel bevindt zich ten zuidoosten van het centrum van Rosmalen.

Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 11 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage. In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 9060309.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Helming, tel. (073) 615 53 92.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de projectpagina op Ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina.