Ga naar de inhoud

Bestemmingsplan Hoff van Hollantlaan 7 Rosmalen

Aan de Hoff van Hollantlaan 7 in Rosmalen staat een pand dat al een aantal jaar overwegend leegstaat. Het is een voormalig schoolgebouw dat later is verbouwd naar kantoor. Gezien de bouwtechnische staat van het pand, wordt de bestaande bebouwing gesloopt en een nieuw appartementengebouw met 45 woningen gerealiseerd. Het programma gaat uit van huurwoningen voor senioren, voorzien in verschillende prijssegmenten en grootte, waaronder 12 sociale huurwoningen. In het bouwplan zal ook aandacht zijn voor levensloopbestendige wooneenheden. Het voornemen is om een gebouw van drie lagen met plat dak, met een centrale binnentuin te realiseren. Het parkeren vindt volledig plaats op eigen terrein aan de achterzijde tussen het spoor en het plan.

Planlocatie

De locatie bevindt zich aan de Hoff van Hollantlaan 7 te Rosmalen, aangrenzend aan het spoor. Het perceel bevindt zich ten zuidoosten van het centrum van Rosmalen.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Hoff van Hollantlaan 7 op 8 oktober 2019 (gewijzigd) vastgesteld. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 21 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage voor beroep. In de verbeelding zijn een aantal kleine, ondergeschikte wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op www.ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina.