Vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning (coördinatieregeling)

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 en op grond van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening Wro gemeente ‘s-Hertogenbosch

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Kerkstraat 6-8 Nuland’ (NL.IMRO.0796.0002479-1401) op 13 juli 2021 gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van de Albert Heijn supermarkt, gevestigd op Kerkstraat 8 in Nuland mogelijk. De uitbreiding van de supermarkt vindt plaats op het naastgelegen perceel, Kerkstraat 6. Op dit perceel wordt ook een nieuw parkeerterrein gerealiseerd. Op grond van dit bestemmingsplan is voor de uitbreiding van de supermarkt op 19 juli 2021 tevens een omgevingsvergunning verleend.

Coördinatieregeling

Beide besluiten zijn gecoördineerd voorbereid, op basis van de Coördinatieverordening Wro gemeente ’s-Hertogenbosch en de wettelijke grondslag van de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening en liggen tegelijkertijd ter inzage.

Beroep tegen het bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning?

Voor de mogelijkheid van beroep worden beide besluiten als één besluit aangemerkt. Wilt u beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of de verleende omgevingsvergunning?

Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad dan wel het college te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp en/of die het college bij de verlening in het ontwerp van de omgevingsvergunning heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning ter inzage liggen. Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning (en bijbehorende stukken) liggen met ingang van 26 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Ook vindt u de stukken onderaan deze pagina en het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer NL.IMRO.0796.0002479-1401). Hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden. De verleende omgevingsvergunning vindt u onderaan deze pagina.