Koksteeg ong. te Vinkel, vastgesteld bestemmingsplan

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Koksteeg ong. te Vinkel’ (NL.IMRO.0796.0002465-1401)  met ingang van 14 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘Koksteeg ong. te Vinkel’ op 18 mei 2021 gewijzigd vastgesteld.

Het plangebied is gelegen aan de Koksteeg te Vinkel en kadastraal bekend als gemeente Nuland, sectie E, nummers 2513, 2514, 2516 en 2517. Het is opgedeeld in twee deelgebieden aan weerszijden van het perceel Koksteeg 61. Het plan voorziet in de bouw van vier vrijstaande woningen volgens de Ruimte-voor-ruimteregeling. Het gaat om twee woningen per deelgebied. Het bestemmingsplan regelt de nieuwe woonbestemming, de situering van hoofd- en bijgebouwen, maximale maatvoering en bevat daarnaast een voorwaardelijke verplichting voor de landschappelijke inpassing van de woningen.

Ter inzage

Het (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken onderaan deze pagina of op www.ruimtelijkeplannen.nl (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

In verband met het coronavirus is het Stadskantoor beperkt geopend, u kunt alleen op afspraak terecht. Hierdoor is fysieke inzage op dit moment niet altijd mogelijk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de stukken digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen, neem dan contact op met de heer C. Dortmans, tel. (073) 615 5331. Samen zoeken we dan naar een gepaste oplossing.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.