Ga naar de inhoud

Kom Nuland

Op 3 juli 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Kom Nuland’ vastgesteld. Een bestemmingsplan dient elke tien jaar opnieuw te worden vastgesteld op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening. Wettelijk moet het bestemmingsplan voldoen aan de digitaliseringsplicht en aansluiten op de wettelijke regels voor standaardisering. Het nieuwe bestemmingsplan betreft een conserverend plan. Dat betekent dat in het bestemmingsplan geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen rechtstreeks mogelijk worden gemaakt.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. Dit is gebeurd vanwege enkele ingekomen zienswijzen en enkele ambtshalve aanpassingen. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de bij het raadsbesluit behorende Lijst van wijzigingen bestemmingsplan ‘Kom Nuland’.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 20 augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken onderaan deze pagina of op www.ruimtelijkeplannen.nl. (Hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt. Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.