Ga naar de inhoud

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning Lindenlaan 28, Vinkel

Huisartsenpraktijk Vinkel heeft het plan opgevat om haar activiteiten te verplaatsen naar het perceel van de Lindenlaan 28 in Vinkel. In de oude situatie is de praktijk gevestigd aan het adres Weerscheut 71 in Vinkel. Beide locaties liggen dicht bij elkaar aan het Pastoor Vogelsplein in Vinkel. Momenteel is de praktijk tijdelijk gevestigd aan de Brugstraat 72B. Om een levensvatbare huisartsenpraktijk voor Vinkel te behouden, heeft de praktijk de wens om de activiteiten aan de Lindenlaan 28 voort te zetten. Op de oude locatie waren er geen mogelijkheden om de groei te realiseren die nodig is in verband met de toenemende zorgvraag en het uitgebreide takenpakket voor de eerstelijnszorg.

Op de nieuwe locatie zal een huisartsenpraktijk worden gevestigd, waarin plaats is voor de huisartsenpraktijk, maar ook voor paramedici en een aanvullende ruimte voor de fysiotherapeut. Op de verdieping worden twee appartementen gerealiseerd en is ruimte voor zorgfuncties.

Om dit mogelijk te maken wordt de bestaande woning aan de Lindenlaan 28 gesloopt, en nieuwbouw gerealiseerd voor de genoemde functies.

Plangebied

Het plangebied ligt centraal in het dorp Vinkel. Het perceel grenst aan de west- en zuidzijde aan woonbebouwing. Aan de noordzijde van het perceel ligt het Pastoor Vogelsplein; aan de oostzijde ligt de Onze Lieve Vrouw van de Rozenkranskerk (Lindenlaan 26).

Coördinatieregeling

Beide besluiten zijn gecoördineerd voorbereid, op basis van de Coördinatieverordening ’s-Hertogenbosch en de wettelijke grondslag van de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening; en liggen tegelijkertijd ter inzage.

Beroep tegen het bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning?

De stukken van het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning liggen met ingang van 20 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage.

Wilt u beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of tegen de verleende omgevingsvergunning? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerpomgevingsvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad dan wel het college te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp en/of die het college pas bij de verlening in het ontwerp van de omgevingsvergunning heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning ter inzage liggen. Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

De stukken van het bestemmingsplan liggen ter inzage in het Stadskantoor van de gemeente ’s-Hertogenbosch; Ook vindt u de stukken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina. 

Wilt u de omgevingsvergunning inzien dan kunt u hiervan een digitaal exemplaar aanvragen door een e-mail te sturen naar omgevingsvergunning@s-hertogenbosch.nl.

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.