Minderbroerdersstraat 20

Ruimtelijke motivering vestigen detailhandel met functie ondersteunende horeca 

Aan de Minderbroedersstraat 20 wil zich Poképerfect vestigen. Pokeperfect verkoopt pokebowls[1] (detailhandel met functie-ondersteunende horeca). Volgens het vigerend bestemmingsplan ‘Binnenstad’ is de bestemming ‘Gemengd’ van toepassing. Het initiatief past niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Binnenstad’. Binnen deze bestemming wordt namelijk geen detailhandel met functie ondersteunende horeca mogelijk gemaakt. Om de functiewijziging mogelijk te kunnen maken, is een afwijking van het bestemmingsplan nodig.

Ter motivering van de afwijking van het bestemmingsplan is een ruimtelijke motivering opgesteld. Dit document ligt samen met het concept bouwplan met ingang vanaf maandag 2 maart 2020 gedurende twee weken ter inzage.

Wilt u reageren?

In de periode dat de ruimtelijke motivering met bijbehorende stukken ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren.

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 9666067.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier (ook via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitaleinspraakreactie).
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij mevrouw G. Schalken, tel. (073) 615 58 57.

De ruimtelijke motivering ligt met bijbehorende stukken op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ter inzage in het Stadskantoor. U kunt de stukken ook hieronder bekijken of downloaden.