Vastgesteld bestemmingsplan Noord, Klokkenlaan 2

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de oude schoollocatie op de hoek Klokkenlaan en de Hambakendreef aan Zayaz verkocht. Deze wooncorporatie wil op die plek 63 woningen en 32 zorgwoningen voor de zorgorganisatie Philadelphia bouwen. 

Zayaz gaat deze woningen in 4 losstaande gebouwen bouwen en plaatst deze in het groen. Zo ontstaat er een verbetering op het gebied van verbindingen, groen, sociale controle en beeldkwaliteit.

De gebouwen komen zoveel mogelijk aan de kant van de Klokkenlaan te staan. Hierdoor komen de gebouwen verder van de van de woningen aan de Eerste Hambaken te staan. 

In het plan zit ook een achterpad achter de achtertuinen van de woningen aan de Eerste Hambaken. Hier komen lage brede hagen. Deze scheiden het achterpad van het gebied waar Zayaz de woningen wil gaan bouwen. Door de lage groene afscheiding is er sociale controle tussen de achterpaden en het gebied achter de 4 te bouwen gebouwen. 

Het plan past niet in het geldende bestemmingsplan. De gemeente heeft daarom een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 6 april 2021 gewijzigd vastgesteld.

De wijziging gaat om de toevoeging van een afwijkingsbevoegdheid in de regels voor de bestemming ‘Groen’. Daarmee kan het college met een omgevingsvergunning als dat nodig is medewerking verlenen aan de aanleg van parkeerplaatsen in het groen. Deze parkeerplaatsen moeten dan wel goed in het groen worden ingepast. Ook moet daarover vooraf een goede omgevingsdialoog met de direct aanwonenden worden gevoerd.

Het (gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan ‘Noord, Klokkenlaan 2’ kunt u vanaf 26 april 2021 zes weken op internet en op het stadskantoor tijdens de beroepstermijn inzien. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt de stukken ook op de website van Ruimtelijke Plannen inzien. Hier kunt u ook de oorspronkelijke bestanden vinden.

Tegelijk met het bestemmingsplan kunt u een verleende omgevingsvergunning voor de 63 woningen en 32 zorgwoningen bekijken. Wilt u de verleende omgevingsvergunning digitaal ontvangen en inzien, dan vraagt u een exemplaar aan via de pagina Omgevingsvergunning. Onder het kopje “Omgevingsvergunningen ter inzage” leest u hoe u dat doet. 

Beroep tegen het bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld en/of de omgevingsvergunning die het college heeft verleend? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning bij de gemeenteraad, respectievelijk het college hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad dan wel het college te wenden.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning  ter inzage liggen. 

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.