Ga naar de inhoud

Nulandsestraat 5a, bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Nulandsestraat 5a Nuland’ is vastgesteld op 8 oktober 2019. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Nulandsestraat 5a te Nuland.

Op het perceel wordt het agrarische bedrijf (varkenshouderij) gestaakt. Het bestemmingsplan maakt ter plaatse een ambachtelijk houtbewerkingsbedrijf mogelijk. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de bestaande bebouwing. Een landschappelijk inrichtingsplan maakt deel uit van het plan.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina.