Onderwijsboulevard 256 te ‘s-Hertogenbosch, vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning

Vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning gecoördineerd

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Onderwijsboulevard 256’ (NL.IMRO.0796.0002500-1401) en de verleende omgevingsvergunning met ingang van 17 oktober 2022 gedurende zes weken ter inzage liggen. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘Onderwijsboulevard 256’ (NL.IMRO.0796.0002500-1401) op 4 oktober 2022 gewijzigd vastgesteld.

Het plan bestaat uit nieuwbouw ten behoeve van onderwijs (Avans Hogeschool), (studenten)huisvesting (BrabantWonen), kleinschalige horeca en bijbehorende voorzieningen (zoals parkeermogelijkheden, groeninrichting en wandelroutes). De ontwikkeling past binnen de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone en Paleiskwartier. Het plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan “Paleiskwartier-Willemspoort-Station”. Voor het planologisch mogelijk maken van het plan is een herziening van het bestemmingsplan nodig.

Op grond van dit bestemmingsplan is op 14 oktober eveneens een omgevingsvergunning verleend voor de ontwikkeling van de bovengenoemde bebouwing. De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is ook meegenomen in de gecoördineerde voorbereiding van deze besluiten.

Coördinatieregeling

Beide besluiten zijn gecoördineerd voorbereid, op basis van de Coördinatieverordening Wro gemeente ’s-Hertogenbosch en de wettelijke grondslag van de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening en liggen tegelijkertijd ter inzage.

Beroep tegen het bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning?

Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het vastgestelde bestemmingsplan en/of de verleende omgevingsvergunning ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad dan wel het college te wenden; of 
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp en/of die het college bij de verlening in het ontwerp van de omgevingsvergunning heeft aangebracht. 

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning ter inzage liggen. Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning liggen met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u het vastgestelde bestemmingsplan op de website van Ruimtelijke Plannen  (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Wilt u de verleende omgevingsvergunning digitaal ontvangen en inzien, dan vraagt u een exemplaar aan via de pagina Omgevingsvergunning. Onder het kopje “Omgevingsvergunningen ter inzage” leest u hoe deze kan aanvragen.