Ga naar de inhoud

Ontwerpvisie Energielandschap

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de ontwerpvisie energielandschap vanaf 4 november 2019 gedurende vier weken ter inzage ligt. De visie is een structuurvisie als bedoeld in artikel 2.1, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening.

Deze visie richt zich op de productiemethoden met ruimtelijke impact: zonne- en windenergie. Met deze visie nemen we ook onze verantwoordelijkheid in de regio en lopen we vooruit op de Regionale Energiestrategie. De gemeente, maar ook het Rijk, provincie en de regio hebben de doelstelling om over te schakelen op 100% duurzame energie. Het is wenselijk dat de gemeenteraad vooraf gebieden voor zonne- en windenergie aanwijst en daarbij kaders stelt, waarbinnen initiatieven uitgewerkt kunnen worden. Dit vanwege de impact die het (grootschalige) opwekken van energie heeft op de vele gevestigde belangen (bewoners, natuur, ecologie, cultuurhistorie, landschap, water, etc.) in en rond de aangewezen gebieden.

Het college is aan het begin van dit jaar met een innovatief en intensief participatietraject gestart. Met diverse stakeholders: bewoners, eigenaren, mogelijke initiatiefnemers en professionele organisaties. In dit participatietraject zochten we uitgebreid de dialoog met betrokkenen uit de gemeente om hen te informeren over duurzame energieproductie, om met hen mogelijke locaties voor windturbines en zonnevelden te verkennen en om na te gaan welke randvoorwaarden bij voorkeur te koppelen zijn aan eventuele realisatie van windturbines en zonnevelden. Het participatietraject is in meerdere rondes met publieksbijeenkomsten doorlopen van januari tot en met juni 2019. Op basis van de reacties en output uit de bijeenkomsten is de voorliggende ontwerpvisie opgesteld.

Inspraakavond

Op 19 november 2019 is er een inspraakavond over de ontwerpvisie. Deze vindt plaats in het Bestuurscentrum van ‘s-Hertogenbosch, Achter het Stadhuis 5-7, om 19.30 uur. Het bestuurscentrum is geopend vanaf 19.15 uur. Op deze avond wordt een presentatie gegeven over de inhoud van de visie. Wij verzoeken u zich via deze webpagina aan te melden.

Wilt u reageren?

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op de ontwerpvisie energielandschap?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8485741.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een zienswijze indienen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Helming, tel. (073) 615 53 92.

De ontwerpvisie ligt met bijbehorende stukken op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken via het onderstaande kopje ‘Downloads’ of op www.ruimtelijkeplannen.nl (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).