Paraplubestemmingsplan en paraplubeheersverordening parkeren en wonen

De gemeente is van plan om een bestemmingsplan en beheersverordening in procedure te brengen, waarbij de regels op een aantal onderdelen voor de hele gemeente hetzelfde worden. Dit worden een paraplubestemmingplan en paraplubeheersverordening genoemd.

De geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen kennen op een aantal onderdelen enkele verschillen in de regels. Dit kan tot enige onduidelijkheid leiden over de interpretatie ervan. Het is wenselijk om in gelijke gevallen hetzelfde doel na te streven en regels op dezelfde wijze te kunnen uitleggen. Mede gelet op de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet worden een paraplubestemmingsplan en paraplubeheersverordening opgesteld, waarmee de regels op een aantal onderdelen voor de hele gemeente hetzelfde worden.

Op de volgende onderdelen worden de regels in overeenstemming met het beoogde doel (hieronder tussen haakjes) verduidelijkt/gewijzigd:

  • Parkeren (opnemen dynamische verwijzing naar parkeerbeleid)
  • Zelfstandige bewoning bijgebouwen (niet toegestaan)
  • Woningsplitsing van grondgebonden woningen in appartementen (niet toegestaan)
  • Term ‘bijzondere woonvoorziening’ (hieronder valt niet een zorgwoning)

Ter inzage

Op dit moment liggen hiervoor nog geen stukken ter inzage. Een ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeheersverordening worden later dit jaar ter inzage gelegd. Op dat moment krijgt iedereen de gelegenheid daarover een zienswijze in te dienen bij het gemeentebestuur.

Heeft u vragen? 

Indien u vragen heeft over dit bericht, kunt u contact opnemen met de heer T. Habraken van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel. (073) 615 56 26.