Ga naar de inhoud

Voorontwerpbestemmingsplan herontwikkeling Raadhuisstraat 15-19

Ter hoogte van de Raadhuisstraat 15 tot en met 19 te Rosmalen staat leegstaande bedrijfsbebouwing, die voorheen in gebruik was als een supermarkt. Een aantal jaar geleden stond hiernaast ook nog bebouwing, namelijk het inmiddels gesloopte postkantoor.

Initiatiefnemer heeft het voornemen deze gronden te herontwikkelen naar in totaal 39 appartementen met bijbehorende parkeer- en groenvoorzieningen. Aan de Hoogstraat wordt de nieuwe bebouwing opgebouwd in vier bouwlagen. Aan de Raadhuisstraat betreft dit hoofdzakelijk drie bouwlagen. De appartementen zijn gepland als (overwegend middeldure) vrije sector huurwoningen (ca. 75 - 100 m2). De parkeeroplossing van het plan vindt volledig op eigen terrein, het nieuwe binnenterrein, plaats, inclusief parkeerplaatsen voor bezoekers van de woningen.

Wilt u reageren op het voorontwerpbestemmingsplan?

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 11 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage. In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op dit voorontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 9057769.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Helming, tel. (073) 615 53 92.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de projectpagina op Ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina.