Ga naar de inhoud

Rijksweg 69 Nuland

Het plan gaat over de verplaatsing van de winkelvestiging van Lunenburg aan de Duyn en Daelsweg 35 naar de Rijksweg 69 in Nuland. Aan de Rijksweg 69 is al een (grotendeels leegstaand) bedrijfspand aanwezig. Lunenburg zal dit gebouw transformeren naar een winkel binnen het huidige volume; uitgezonderd een kleine aanbouw aan de voorzijde, sloop van de pui aan de voorzijde en aanpassing van de gevel.

Op de huidige locatie aan de Duyn en Daelseweg is de winkel vooral gericht op elektronica. Op de nieuwe locatie wordt de winkelformule aangepast door zich te focussen op volumineuze goederen, vooral in het segment keukeninbouw, domotica en witgoed, en ook een deel business to business.

Dit plan past niet volledig binnen het geldende bestemmingsplan. Voor het plan is een reguliere afwijkingsprocedure mogelijk waarbij gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan (ex artikel 2.12, lid 1, onder a onder 2° van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht). Als voorbereiding daarop wordt eerst een inspraakprocedure gevoerd. Voor de motivering van het besluit om af te wijken van het bestemmingsplan is een ruimtelijke motivering opgesteld.

De ruimtelijke motivering en het concept bouwplan liggen vanaf 29 januari 2018 gedurende twee weken ter inzage. In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op de ruimtelijke motivering?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 7643061.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Helming, tel. (073) 615 53 92. Voor het maken van een afspraak met hem kunt u ook bellen met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel. (073) 615 56 04.

De ruimtelijke motivering en het concept bouwplan liggen op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken hier op deze pagina.