Rosmalensedijk 7 en 10 te ’s-Hertogenbosch, bestemmingsplan en Rosmalensedijk 10 te ’s-Hertogenbosch, omgevings-vergunning (coördinatieregeling)

Vastelling bestemmingsplan en verlening omgevingsvergunning (coördinatieregeling)

Het bestemmingsplan “Rosmalensedijk 7 en 10” is door gemeenteraad op 8 december 2020 vastgesteld en de omgevingsvergunning voor het perceel Rosmalensedijk 10 is op 9 december 2020 door het college van burgemeester en wethouders verleend.  

De besluiten zijn gecoördineerd voorbereid op grond van de coördinatieregeling, artikel 3.31 Wet ruimtelijke ordening en op basis van de Coördinatieverordening gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit betekent dat de procedure tot verlening van de omgevingsvergunning voor het uitbreiden en nieuw bouwen van bedrijfsruimten en de legalisatie van een aanbouw, een overkapping en een hekwerk op het perceel Rosmalensedijk 10 te ‘s-Hertogenbosch gelijk oploopt met de bestemmingsplanprocedure.

De locatie van het plan ligt in het buitengebied van de gemeente ’s-Hertogenbosch, ten oosten van de kern Empel en ten noorden van de Wijk Groote Wielen, aan de Rosmalensedijk. De locatie van het plan ligt in het buitengebied van de gemeente ’s-Hertogenbosch, ten oosten van de kern Empel en ten noorden van de Wijk Groote Wielen, aan de Rosmalensedijk. Het bedrijf in bestratingsmaterialen en hoveniersbedrijf aan de Rosmalensedijk 10 heeft uitbreidingsplannen. Het gaat om een logistieke optimalisatie van het opslagterrein, vergroting van de showroom en van de werkplaats/loods. Het houdt in een vergroting van het bestemmingsvlak om logistieke redenen. Ten slotte omvat het plan de landschappelijke inpassing, door realisatie van groenelementen en bloemrijk grasland op de omliggende gronden. De bestaande loods van het akkerbouwbedrijf op het perceel Rosmalensedijk 7 wordt als nevenactiviteit ingezet voor de opslag van bestratingsmaterialen max. 750 m2. De omvang van de opslag is wisselend, maar gedurende het gehele jaar ondergeschikt. Daarnaast wordt dit perceel landschappelijk ingepast.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze pagina Ruimtelijke Plannen of op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

In verband met het coronavirus is het Stadskantoor beperkt geopend, u kunt alleen voor spoedgevallen op afspraak terecht. Hierdoor is fysieke inzage op dit moment niet altijd mogelijk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de stukken digitaal via de website van Ruimtelijke Plannen te raadplegen, neem dan contact op met de heer F. Verheul, tel. (073) 615 9255. Samen zoeken we dan naar een gepaste oplossing.

Beroep tegen het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld en/of tegen de omgevingsvergunning verleend door het college van burgemeester en wethouders? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad en/ of over het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en wethouders hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad of het college pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan dan wel de omgevingsvergunning in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan dan wel de verleende omgevingsvergunning ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.