Vastgesteld bestemmingsplan Seringenstraat 2, Rosmalen

Wooncorporatie JOOST heeft het plan om op de oude schoollocatie Seringenstraat 2 te Rosmalen een woonzorggebouw voor ouderen met 38 appartementen te ontwikkelen. Daarnaast komt in het gebouw een gemeenschappelijke ruimte waarin ook mensen uit de buurt kunnen ontmoeten. Het gebouw wordt maximaal 9,5 meter hoog. Het groen dat al bestaat wordt in het plan verbetert. De meeste bomen blijven bewaard. Voor de bomen die door de bouw verdwijnen, zullen op de plek nieuwe bomen worden geplant. 

Dit plan paste niet in het oude bestemmingsplan. Daarom heeft de gemeente een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Ook heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 38 appartementen met zorg.

Het vastgesteld bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning kunt u vanaf 21 december 2020 zes weken inzien.

Wilt u de verleende omgevingsvergunning digitaal ontvangen en inzien, dan vraagt u een exemplaar aan via de pagina Omgevingsvergunning. Onder het kopje “Omgevingsvergunningen ter inzage” leest u hoe u dat doet.

Beroep tegen het bestemmingsplan en/of verleende omgevingsvergunning?

In de periode dat het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning kunnen worden ingezien kunt u tegen deze besluiten beroep aantekenen. Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Dan wel tegen de omgevingsvergunning die het college heeft verleend? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning bij de gemeenteraad respectievelijk het college hebben ingediend. Dit geldt niet als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad respectievelijk het college te wenden.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan en omgevingsvergunning ter inzage liggen

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.