Nieuw Theater aan de Parade

Vastgestelde bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning

In 2017 en 2018 heeft de gemeenteraad besluiten genomen om te komen tot een nieuw theater op de huidige locatie aan de Parade. Op basis van die besluiten is een nieuwbouwplan uitgewerkt en is er een bestemmingsplan opgesteld.

Vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning

Op 6 oktober 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Theater aan de Parade 2020 vastgesteld. Op grond van dit bestemmingsplan heeft het college van burgemeester en wethouders op 26 oktober 2020 de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van het theater verleend.

Coördinatieregeling

Beide besluiten zijn gecoördineerd voorbereid, op basis van de Coördinatieverordening Wro gemeente ’s-Hertogenbosch en de wettelijke grondslag van de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening en liggen tegelijkertijd ter inzage.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning (en bijbehorende stukken) liggen met ingang van 2 november 2020 gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Ook vindt u het vastgestelde bestemmingsplan op de website van Ruimtelijke Plannen. De verleende omgevingsvergunning vindt u onderaan deze pagina.

Beroep tegen het bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning?

Voor de mogelijkheid van beroep worden beide besluiten als één besluit aangemerkt. Wilt u beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of tegen de verleende omgevingsvergunning? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning hebben ingediend.

Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad dan wel het college te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp en/of die het college bij de verlening in het ontwerp van de omgevingsvergunning heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning ter inzage liggen. Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

In verband met het coronavirus is het Stadskantoor beperkt geopend. U kunt alleen voor spoedgevallen op afspraak terecht. Hierdoor is fysieke inzage op dit moment niet altijd mogelijk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de stukken digitaal (hieronder als downloads of via de website van Ruimtelijke Plannen) te raadplegen, neem dan contact op met de heer T. Habraken, tel. (073) 615 5626. Samen zoeken we dan naar een gepaste oplossing.