Ga naar de inhoud

Bestemmingsplan Vlek 3 Boschveld

Het bestemmingsplan Vlek 3 Boschveld is op 7 mei 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan voor Vlek 3 Boschveld maakt woningbouw mogelijk op de voormalige locatie van basisschool ’t Boschveld. Het (concept)bouwplan omvat 13 grondgebonden koopwoningen en 32 sociale huurappartementen. Het bestemmingsplan omvat naast de woningbouw ook het op het terrein gelegen kerkgebouw aan de ’s-Gravesandestraat. Hierbij is de bestaande maatschappelijke functie en bestaande bebouwing uitgangspunt.

Plangebied

Het plangebied ligt in de wijk Boschveld en wordt begrensd door de Edisonstraat, 's-Gravesandestraat, Celsiusstraat en de groenstrook langs de Copernicuslaan.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt. Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op Ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina.