Ga naar de inhoud

Bestemmingsplan Weidestraat 5 Rosmalen

Op het perceel van de Weidestraat 5 in Rosmalen is op dit moment een woning aanwezig met achterliggende bedrijfsbebouwing van een voormalige groothandel in stoffen. Dit bedrijfsgebouw is sinds enige tijd niet meer in gebruik. De eigenaar van het perceel heeft het voornemen de bedrijfsbebouwing te slopen en een nieuwe woning te realiseren tussen de bestaande woningen van Weidestraat 5 en 7 in. Hierdoor zal een nieuw perceel ontstaan. Ook wordt een deel van de bestaande woning van Weidestraat 5 gesloopt.

Planlocatie

Het plangebied ligt aan de Weidestraat in Rosmalen. Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door de Weidestraat. De oostelijke, westelijke en noordelijke grenzen worden gevormd door de naastgelegen woonpercelen.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Weidestraat 5 te Rosmalen op 8 oktober 2019 ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 21 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage voor beroep.

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op www.ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina.