Ga naar de inhoud

Ontwerpbestemmingsplan Weidestraat 5 Rosmalen

Op het perceel van de Weidestraat 5 in Rosmalen is op dit moment een woning aanwezig met achterliggende bedrijfsbebouwing van een voormalige groothandel in stoffen. Dit bedrijfsgebouw is sinds enige tijd niet meer in gebruik.

De eigenaar van het perceel heeft het voornemen de bedrijfsbebouwing te slopen en een nieuwe woning te realiseren tussen de bestaande woningen van Weidestraat 5 en 7 in. Hierdoor zal een nieuw perceel ontstaan. Ook wordt een deel van de bestaande woning van Weidestraat 5 gesloopt.

Planlocatie

Het plangebied ligt aan de Weidestraat in Rosmalen. Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door de Weidestraat. De oostelijke, westelijke en noordelijke grenzen worden gevormd door de naastgelegen woonpercelen.

Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 11 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage. In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 9060233.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Helming, tel. (073) 615 53 92.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de projectpagina op Ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina.