Werklandschap Rosmalense Plas

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft op 13 juli 2021 het bestemmingsplan Werklandschap Rosmalense Plas vastgesteld. Dit bestemmingsplan laat langs de A2/A59 kantoren toe. Door de mix van bedrijven en kantoren ontstaat hier een werklandschap.

Daarnaast wil gemeente wil de hoge ambities die zij heeft voor het werklandschap beter in het plan opschrijven. Naast dit bestemmingsplan heeft de gemeenteraad ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Ook wil de gemeente  het bestemmingsplan meer afstemmen op de wensen van nu. De regels in het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan maken duurzaam bouwen makkelijker.

Rood omlijnd het plangebied waarvoor u een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan is vastgesteld. Blauw omlijnd het perceel waarvoor u een omgevingsvergunning is afgegeven. Zie bijgevoegde afbeelding.

U kunt het het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vanaf 19 juli 2021 zes weken bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het beeldkwaliteitsplan is in te zien als bijlage 6 van het bestemmingsplan Werklandschap Rosmalense Plas.

Wilt u de afgegeven omgevingsvergunning voor het kantoorgebouw op de meest noordelijke perceel langs de A2/A59 digitaal ontvangen en bekijken? Vraag dan een digitaal exemplaar aan via de pagina  Omgevingsvergunning. Onder het kopje “Omgevingsvergunningen ter inzage” leest u hoe u dat doet.

Beroep tegen het bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning ?

Voor de mogelijkheid van beroep worden beide besluiten als één besluit aangemerkt. Wilt u beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of de verleende omgevingsvergunning?

Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen. Ook al hebt u geen zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich op tijd tot de raad of het college te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp en/of die het college bij de verlening in het ontwerp van de omgevingsvergunning heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning ter inzage liggen.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Tegen het beeldkwaliteitsplan staat geen beroep open.