Nieuwbouw Zuiderschans, Sweelinckplein 12

Voor het voormalige verzorgingshuis de Zuiderschans is door woningbouwcorporatie Zayaz en zorgverlener de Van Neynselstichting een passende nieuwe invulling van de vrijkomende gronden gevonden. Beoogd wordt de bestaande bebouwing te slopen ten behoeve van de nieuwbouw van ca. 80 appartementen in het sociale huursegment, de bouw van een woonzorg-complex met 44 eenheden en aanvullende ruimte voor maatschappelijke activiteiten.

Eerder dit jaar is het initiatief tijdens een openbare inloopavond al toegelicht voor belanghebbenden en belangstellenden. Daarop is de grote behoefte aan appartementen geschikt voor senioren en woon-zorgvoorzieningen uitdrukkelijk bevestigd.

Het ontwerp van de nieuwbouw voorziet in bebouwing in maximaal 7 lagen, in hoogte en situering te vergelijken met de bestaande bebouwing van het eerdere verzorgingstehuis de Zuiderschans. De nieuwbouw kent grotendeels een andere functie - regulier wonen - maar voegt zich voor wat betreft bebouwing feitelijk naar de bestaande ruimtelijke structuur in de wijk.

De nieuwbouwontwikkeling past ruimtelijk en functioneel echter niet binnen de planregels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Voor realisering is een ruimtelijke ordeningsprocedure nodig, waarbij afgeweken wordt van het bestemmingsplan. Voorafgaand aan het opstarten daarvan wordt gelegenheid gegeven inspraakreacties in te brengen met betrekking tot de ontwikkeling van het initiatief.

Met ingang van 17 december 2018 ligt het ontwerpplan voor de nieuwbouw daartoe met bijbehorende stukken op grond van de gemeentelijke inspraakverordening gedurende 4 weken ter inzage in het Stadskantoor. Voorts vindt u de stukken onderaan deze pagina bij downloads.

Wilt u reageren?

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op het nieuwbouwplan?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij dhr. M. Damen, tel. (073) 615 5623.