Ga naar de inhoud

Bestemmingsplan Herontwikkeling Zwartbroekweg 420, Maaspoort

Plan

Aan de Zwartbroekweg in de Maaspoort komt de voormalige basisschool vrij voor herontwikkeling. De school en het achterliggende gebouw zullen worden gesloopt en herontwikkeld als woonzorgcomplex voor Zayaz. Het naastgelegen Kindcentrum 't Schrijverke (Zwartbroekweg 402) blijft gehandhaafd.

Het bouwplan betreft een woonzorgcomplex dat een zorginitiatief voor Zorgorganisatie Vivent 'Het Andere Wonen' zal huisvesten. Dit initiatief omvat 16 appartementen voor dementerende ouderen en hun partners. Daarnaast worden twee gemeenschappelijke ruimten op de verdieping en een grotere, zelfstandige woning voor een ondernemersechtpaar gerealiseerd. Dit echtpaar regelt de dagelijkse gang van zaken van de zorginstelling. Het bouwplan kent een volume van 2 lagen hoog aan de Botterdreef en 3 lagen hoog aan de Zwartbroekweg.

Planlocatie

Het plangebied van dit bestemmingsplan bestaat uit het perceel Zwartbroekweg 420 en 420A in Maaspoort, ‘s-Hertogenbosch. Het plangebied is op dit moment nog bebouwd met een voormalig schoolgebouw, speelplein en een tweede, kleiner pand voor buitenschoolse opvang.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 20 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage.

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt. Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina. 

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.