Ga naar de inhoud

Rechten van betrokkene

De gemeente ’s-Hertogenbosch verzamelt voor tal van redenen persoonsgegevens van u. Hierbij heeft de gemeente zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform deze wet en ons Privacy Beleid.

Daar waar er persoonsgegevens van u worden verzameld, bent u ‘betrokkene’. U hebt verschillende rechten die u kunt uitoefenen om grip te hebben en houden op de informatie die anderen van u verzamelen. Hieronder worden de verschillende rechten die u hebt als betrokkene, toegelicht.

 

Deze rechten zijn: 

Recht van inzage

U kunt met het recht van inzage achterhalen of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt door een kopie hiervan aan te vragen bij de gemeente. Hierdoor krijgt u meer inzicht in wat er met uw gegevens gebeurt. En ook of de gemeente de juiste gegevens van u verwerkt en voor de juiste doelen.

Het recht van inzage heeft alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon. Als u jonger bent dan zestien jaar of als u onder curatele bent gesteld, dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen.

In bepaalde gevallen mag de gemeente een vergoeding vragen die overeenkomt met de administratiekosten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verzoeken om meerdere kopieën en bij onredelijke, herhaaldelijke en/of excessieve verzoeken. 

Een verzoek tot inzage indienen 

Recht van correctie

Wanneer u onjuistheden heeft gevonden in uw persoonsgegevens, kunt u bij de gemeente ’s-Hertogenbosch een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen of af te schermen. Hetzelfde kunt u doen als gegevens onvolledig zijn. U kunt geen gebruik maken van het recht op correctie als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de basisregistratie personen (BRP).
Eventuele professionele indrukken, meningen of conclusies hoeven niet te worden aangepast.

Recht van verwijdering

U kunt ook verzoeken om verwijdering van uw gegevens. Dit verzoek zal alleen gehonoreerd worden als: 

  • de gegevens onjuist zijn, of
  • onvolledig zijn voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld, of 
  • ls deze niet van belang zijn of 
  • in strijd met de wet worden verwerkt. 

U moet in uw verzoek duidelijk aangeven welke gegevens en om welke reden gewist moet worden.

Wijzigt of verwijdert de gemeente uw persoonsgegevens, dan zal deze wijziging of verwijdering ook worden doorgegeven aan andere partijen aan wie de gegevens in het verleden zijn verstrekt. In samenwerkingen betekent dit dat niet alleen dat de gegevens in de eigen database worden aangepast, maar ook bij de andere partners. Deze plicht hoeft niet te worden uitgevoerd als deze kennisgeving onmogelijk is of onevenredige inspanning van de gemeente kost.

U kunt geen gebruik maken van het recht op verwijdering als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de basisregistratie personen (BRP). Ook kan geen gebruik worden gemaakt van het recht van verwijdering indien de gegevens op basis van de wet moeten worden bewaard. Bijvoorbeeld bij aanvragen om uitkering of subsidie.

Een verzoek tot verwijdering indienen 

Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

In een aantal gevallen kunt u de verwerking die de gemeente doet beperken. U dient hiertoe een verzoek tot beperking in. Wanneer is het recht op beperking van de verwerking mogelijk?

Het recht op beperking van de verwerking is alleen mogelijk in een van de volgende situaties:

  • Wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens ter discussie stelt. Gedurende de periode waarin de gemeente de juistheid van de persoonsgegevens controleert, geldt er een beperking van de verwerking van die persoonsgegevens. Wij mogen dan die gegevens niet gebruiken totdat wij een beslissing over de juistheid van de persoonsgegevens hebben genomen;
  • Wanneer u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is, maar wanneer u niet wil dat de persoonsgegevens gewist worden, kunt u een recht op beperking van de verwerking vragen. De persoonsgegevens blijven dan wel opgeslagen en voor u toegankelijk;
  • De gemeente heeft de persoonsgegevens niet langer nodig, maar u heeft de gegevens nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een juridische procedure of vordering;
  • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In afwachting van de uitkomst van de afweging moet de gegevensverwerking beperkt worden. In dit geval hoeft het recht op beperking van de verwerking niet apart te worden ingeroepen, want de verwerking wordt bij het inroepen van bezwaar automatisch beperkt.

Recht op dataportabiliteit

Dit houdt in dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Kortom, het recht om gegevens te mogen overdragen naar een andere organisatie. Het recht op dataportabiliteit ziet alleen op digitale gegevens die geautomatiseerd worden verwerkt. Het gaat dus niet om papieren dossiers. Ten tweede gaat het om persoonsgegevens die wij als gemeente ’s-Hertogenbosch óf met toestemming van u als betrokkene hebben verwerkt óf om een overeenkomst met u uit te voeren. In veel van de gemeentelijke taken en dienstverlening zal hier dan ook geen sprake van zijn. 

Als wij wel uw persoonsgegevens digitaal verwerken op basis van uw toestemming of een overeenkomst, dan kunt u een verzoek indienen. Wij zorgen dan na een beoordeling ervoor dat u de gegevens in een door een computer leesbare vorm ontvangt, zodat u deze ook aan een andere organisatie kunt verstrekken. Op uw uitdrukkelijke verzoek kunnen we dit bestand ook aan een specifieke organisatie verstrekken. 

Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar indienen tegen een verwerking van uw persoonsgegevens die de gemeente ‘s-Hertogenbosch doet op basis van haar publieke taak, of op basis van een gerechtvaardigd belang. Ook heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, dus zonder dat een mens een beslissing neemt. Hieronder valt ook profiling.  

Als u een bezwaar indient tegen een verwerking van uw persoonsgegevens maken wij als gemeente een afweging. Daarbij wegen wij de belangen van de gemeente voor de verwerking af tegen uw rechten.

Een verzoek indienen

Wilt u een verzoek indienen?
Stuurt u dan een brief ter attentie van de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. 

Contactgegevens:
Gemeente ’s-Hertogenbosch
t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch

Houd u daarbij rekening met het volgende: 

1. Vaststellen identiteit: Om er zeker van te zijn dat u degene bent die om correctie van uw eigen persoonsgegevens vraagt, zullen wij uw identiteit moeten controleren. Hiervoor kunt u bij het verzoek een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs voegen, waarbij de foto en het BSN zijn doorgestreept. Als u jonger bent dan zestien jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek tot verwijdering doen.

2. Termijn: Nadat wij het verzoek hebben ontvangen en uw identiteit hebben vastgesteld, stellen we u binnen 4 weken op de hoogte van onze beslissing. Als het gaat om een zeer omvangrijk of uitgebreid verzoek tot inzage, kan deze termijn met maximaal 2 maanden worden verlengd.

3. Voorwaarden per verzoek: Voor ieder verzoek gelden nog de volgende voorwaarden:

a)Verzoek tot inzage

U moet in uw verzoek tot inzage aangeven van welke gegevens u een inzage zou willen. Bijvoorbeeld uw Wmo dossier of inzage in een vergunningaanvraag. 

b)Verzoek tot correctie

U moet in uw verzoek tot correctie duidelijk aangeven welke gegevens en om welke reden deze gegevens gecorrigeerd of aangevuld moeten worden. Een eventuele correctie zal zo snel mogelijk worden doorgevoerd.

c)Verzoek tot verwijdering:

U moet in uw verzoek tot verwijdering duidelijk aangeven welke gegevens en om welke reden deze gegevens gewist of verwijderd moeten worden. Als is besloten om de persoonsgegevens te verwijderen, zal de verwijdering zo snel mogelijk worden doorgevoerd.

d)Verzoek tot beperking

U moet in uw verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aangeven welke gegevens en waarom u vindt dat de beperking moet worden toegepast. Als een verzoek wordt toegekend, zal de beperking zo snel mogelijk worden doorgevoerd.  

e)Verzoek van dataportabiliteit

U moet in uw verzoek van dataportabiliteit (overdracht van uw gegevens) aangeven of u deze gegevens zelf wilt ontvangen of dat deze direct aan een andere organisatie moeten worden verstrekt. Als u wilt dat het bestand aan een andere organisatie wordt verstrekt, geeft u dan duidelijk aan welke organisatie en eventueel de contactpersoon. Houd u er rekening mee dat een dergelijk verzoek vanwege de gemeentelijke taken slechts in een beperkt aantal gevallen van toepassing is. 

f)Verzoek van bezwaar

U moet in uw verzoek van bezwaar duidelijk aangeven tegen welke verwerking van gegevens u bezwaar maakt en waarom dit volgens u onrechtmatig is. Bij een toekenning van een bezwaar zal de verwerking zo snel mogelijk worden hersteld of stopgezet.