Gebiedsvisie GZG terrein

De economische crisis, die behoorlijk negatieve effecten heeft gehad op het ontwikkelen van vastgoed, de verminderde financiële slagkracht van projectontwikkelaars, het veranderende klimaat in de retail wereld en besluitvorming rond de huisvesting van bibliotheek/stadsarchief hebben geleid, en leiden nog steeds, tot de noodzaak van een andere aanpak voor het GZG terrein. Het verder in procedure brengen van een bestemmingsplan wordt gezien de hierboven beschreven onzekere factoren op dit moment niet wenselijk geacht. Er is dan ook gekozen om de gemeenteraad een nieuw ruimtelijk en functioneel kader voor het GZG terrein te laten vaststellen, dat als onderbouwing zal fungeren voor concrete bouwinitiatieven die zich in de toekomst zullen aandienen. Hierdoor kan flexibel op de dynamiek van vraag en aanbod worden ingespeeld.

Belangen en functies

Het nieuwe ruimtelijk en functioneel kader legt datgene vast dat essentieel is voor het gebied en de belangen van de stad. Er worden bouwvelden onderscheiden met wenselijke functies, waarbij de maximale winkelvloeroppervlakte is vastgelegd op 12.000 m2. De hoogte van de te bouwen delen wordt aangegeven met maximale bouwhoogtes en daar waar nodig met minimale bouwhoogtes. Er worden uitspraken gedaan over de gewenste routes, de minimale maten hiervan en de sferen die worden nagestreefd.

Langzaamverkeersroute

Een ten opzichte van het Masterplan 2009 en voorontwerp bestemmingsplan 2011 belangrijk nieuwe drager van het plangebied is een nieuw geprojecteerde langzaamverkeersroute die meanderend door het plangebied loopt. Zichtlijnen op de monumenten vormen de basis van de belijning van deze route. Dit leidt tot een visueel aangename verankering van het plangebied in de stedelijke structuur. Voor de concrete bouwplannen zal een uitgebreide afwijkingsprocedure op basis van artikel 2.12 van de Wabo worden gevolgd en/of een gedetailleerd deel bestemmingsplan worden gemaakt. De uitgangspunten van het ruimtelijk en functioneel kader zijn gepresenteerd aan de Klankbordgroep GZG. De leden van de Klankbordgroep konden instemmen met de hoofdlijnen van het nieuwe kader. In de Klankbordgroep zijn vertegenwoordigd het Centrummanagement, de BLB en de Bossche Monumenten Belangenorganisaties.