Van Berckelstraat: fiets- en busstraat

We willen in ’s-Hertogenbosch comfortabel en veilig vervoer, dat zo min mogelijk het milieu belast. Bereikbaarheid mét een gezonde en prettige leefomgeving. De Van Berckelstraat is een belangrijke route voor de fiets en het openbaar vervoer. Dit is zo belangrijk dat de gemeente ervoor kiest om deze weg in te richten als fietsstraat waar de bus te gast is. Zo geven we fietsers de ruimte en verbeteren we de leefomgeving en verkeersveiligheid.

Het ontwerp voor de definitieve inrichting van de Van Berckelstraat konden inwoners in januari bekijken via deze webpagina, of op papier op verzoek. Inwoners konden er toen op reageren. Deze reacties wegen we nu mee bij de aanscherping van het ontwerp. Hieronder leest u de veelgestelde vragen en antwoorden.

Vraag en antwoord

Waarom wordt de Van Berckelstraat een fietsstraat met de lijnbus als gast?

We willen in ’s-Hertogenbosch comfortabel en veilig vervoer, dat zo min mogelijk het milieu belast. Daarmee zorgen we ervoor dat we bereikbaar zijn, maar dat het ook prettig en gezond wonen en leven blijft in 's-Hertogenbosch. In dat kader was de verkeerssituatie op de Van Berckelstraat al enige jaren een punt van zorg voor de gemeente. De mix van auto’s, bussen, fietsers en voetgangers op een smalle weg en brug zorgden voor veiligheids- en leefbaarheidsknelpunten. 

De Van Berckelstraat is aangemerkt als centrale fietsroute en belangrijke doorstroomas voor het openbaar vervoer. Ook wil de gemeente het autoverkeer van en naar de binnenstad verminderen. De fietser krijgt ruim baan: er ontstaat een fijnere fietsroute naar de binnenstad.

In 2019 werd een studie uitgevoerd waarin verschillende maatregelen in de Van Berckelstraat werden afgewogen. U kunt deze studie (pdf) hier lezen. We sluiten aan bij de weginrichting die als voorkeur uit dit onderzoek naar voren kwam. Dat is de fietsstraat waar de bus te gast is. . 

Welke stappen zijn al gezet?

Op dit moment werken we aan een definitieve inrichting voor de Van Berckelstraat. Daarvoor zijn een aantal belangrijke besluiten genomen.

Allereerst stemde de gemeenteraad in met de studie ‘Actualisatie bereikbaarheidsstrategie’. Bekijk de studie (pdf). Samengevat gaat deze studie in op de toekomstige bereikbaarheid van de stad. Het is een belangrijk document omdat hierin de belangrijkste verkeersstromen van de stad – zoals autoverkeer, ov en fiets – worden aangewezen.

Naar aanleiding van de studie worden maatregelen vermeld om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. De Van Berckelstraat wordt aangewezen als belangrijke route voor fiets en ov. Ook zijn maatregelen nodig om deze weg adequaat te laten doorstromen; een onderzoek naar de juiste maatregel was nodig.

In 2019 is deze studie gedaan, waarin verschillende inrichtingsvarianten werden onderzocht. Bekijk de studie (pdf). De gemeente heeft besloten om aan te sluiten bij de variant die als voorkeur uit het onderzoek naar voren kwam. De fietsstraat is nu ingericht met tijdelijke maatregelen; wij halen ervaringen en data hiermee op om de definitieve inrichting te verbeteren.

In november hebben we onze bevindingen gespiegeld aan de ervaringen en behoeftes van mensen in- en rondom de Van Berckelstraat; de werkgroep. De werkgroep bestaat uit leden uit de werkgroep die betrokken was bij de variantenstudie, waaronder de Fietsersbond, Arriva en nood- en hulpdiensten. Belangrijke deelnemers zijn ook mensen uit de bredere omgeving die direct te maken krijgen met de herinrichting van de Van Berckelstraat. In januari presenteerden we dat ontwerp op deze webpagina, als resultaat van deze spiegeling. Inwoners konden er toen op reageren. De reacties wegen we mee bij de aanscherping van het ontwerp.

Welke stappen worden nog gezet?

Na 31 januari verwerken we de reacties en verbeteren we het ontwerp. Dit verbeterde ontwerp delen we dan opnieuw en lichten we toe. Dit willen we in het eerste helft van 2021 doen. Over het ontwerp neemt het College van Burgemeester en Wethouders vervolgens een formeel besluit. Daarna nemen we de officiële verkeersbesluiten waar u eventueel bezwaar op kunt aantekenen. Begin van realisatie van het ontwerp verwachten we nog in 2021.

Is de bestaande tijdelijke afsluiting de definitieve inrichting?

Nee. Dit is een tijdelijke inrichting. Ondertussen werken we aan het ontwerp voor de definitieve inrichting. We onderzoeken hoe de bestaande afsluiting functioneert en horen wat bewoners uit de omgeving opvalt. Op basis van deze informatie kunnen we de definitieve richting verder verbeteren. Inzichten van de huidige afsluiting nemen we dus mee in het ontwerp. Dat geldt ook voor de feedback die we in januari ontvingen toen we het eerste ontwerp voor de definitieve inrichting op deze webpagina presenteerden.

Welke effecten heeft de bestaande afsluiting?

Rondom de Van Berckelstraat hebben we op verschillende plaatsen extra telpunten geplaatst om het autoverkeer te kunnen tellen. De verkeerstellingen startten half juli, waarna de Van Berckelstraat op 3 augustus werd afgesloten voor het autoverkeer.

Door de verkeersdrukte voor en na de afsluiting te vergelijken, is inzichtelijk gemaakt of het op een bepaalde locatie drukker of rustiger is geworden en in welke mate. Hierbij keken we ook naar de coronasituatie. Uit onze cijfers blijkt dat de coronamaatregelen maar beperkt invloed hebben op de verkeersdrukte in de stad. Tijdens de zomer was het deze gelijk aan het jaar ervoor. Ná de zomer is de verkeersdrukte ten opzichte van vorig jaar met 10% afgenomen. Dat hebben we gemeten via de verkeerslichten in de stad.

Omliggende wegen

Door afsluiting van de Van Berckelstraat voor autoverkeer kiezen autobestuurders een andere route. Zij verplaatsen zich vooral naar de Van Grobbendoncklaan en de Citadellaan. Hier neemt het verkeer toe met 1.000 - 3.000 motorvoertuigen etmaal (6 – 17% extra per dag).  Hierdoor verandert de doorstroming op deze wegen niet. De wegen zijn geschikt voor meer verkeer.

In de directe omgeving van de Van Berckelstraat constateren we nog enkele kleine verschillen. Op de Zuid-Willemsvaart en de Kasterenwal is het verkeer iets toegenomen (100 - 200 voertuigen per dag). Ook op de Pelssingel en de Van der Weeghensingel constateren we een kleine toename van 90 – 200 voertuigen per dag. De verkeersdrukte op al deze wegen was redelijk laag (maximaal 1.000 – 2.000 voertuigen per dag). Ook met de genoemde toename blijft dat zo.

Op dit moment kent zowel de Kasterensbrug als de Rückertbrug eenrichtingsverkeer voor auto’s. Volgens het nieuwe ontwerp gaat de Rückertbrug echter weer open voor autoverkeer in beide richtingen (zoals voorheen). Dit kan positieve invloed hebben op de wegen rondom de Van Berckelstraat, omdat het verkeer weer in beide richtingen gebruik kan maken van de Rückertbrug.

Omwonenden vragen om aandacht voor het autoverkeer in de omliggende straten van de Van Berckelstraat. Verkeershinder willen we daar zoveel mogelijk beperken. Dit blijven we monitoren en nemen we mee in het definitieve ontwerp. We letten ook extra op de verkeersveiligheid op de Kasterensbrug. We zien dat die nog steeds onder druk staat, ondanks het wegnemen van het doorgaande verkeer. Het definitieve ontwerp presenteren we na aanscherping van het ontwerp dat nu voorligt.

Wat gebeurt er met mijn reactie?

We maken dit ontwerp samen met de omgeving. Op basis van de feedback die we hebben ontvangen, scherpen we het ontwerp verder aan. We maken een overzicht van de ontvangen tips en vragen met ons antwoord daarop. Ook als we een tip niet mee kunnen nemen in het ontwerp, leggen we dan uit waarom. Het overzicht vindt u straks geanonimiseerd op de website.

Kan ik nog principieel bezwaar maken tegen de verandering van inrichting?

Ja, dat kan. Als het definitieve ontwerp voor de Van Berckelstraat is afgerond, neemt het College van Burgemeester en Wethouders een besluit over de herinrichting. Hierna volgt het verkeersbesluit. U kunt bezwaar maken op dit toekomstige verkeersbesluit.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de inrichting van de Van Berckelstraat? Stuur ons een e-mail via het digitale contactformulier. Wij nemen dan contact met u op.