Veelgestelde vragen omgevingsdialoog

Waarom ga ik de omgevingsdialoog uitvoeren?

Het voeren van een omgevingsdialoog is niet meer dan een fatsoensnorm. Als u bijvoorbeeld uw huis flink gaat uitbreiden richting uw buurman dan is het natuurlijk wel zo netjes om uw plannen eerst met uw buurman te bespreken. In ieder geval voordat de buurman uw bouwaanvraag in een artikel moet lezen. Om begrip te creëren, is het daarom slim om eventuele bezwaren of wensen van uw buurman in een vroege fase bij uw plan te betrekken.

Ook kan u uw plan verbeteren door in gesprek te gaan met de buurt. Zij kunnen ideeën hebben waar uzelf nog niet aan gedacht hebt.

Waarom ga ik nu opeens een omgevingsdialoog uitvoeren en eerder niet?

De omgevingsdialoog komt in samenwerking met de Omgevingswet die in 2022 in zal gaan. De Omgevingswet gaat alle verdeelde wetten rondom de fysieke leefomgeving bundelen en verbeteren. De ‘fysieke leefomgeving’ staat voor dat wat u ziet, voelt en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen, enzovoort. In deze wet wordt dus gekeken hoe plannen beter aansluiten bij de wensen van inwoners, ambtenaren en bestuurders. Een heel belangrijk onderdeel hiervoor is de participatie verbeteren. Bijvoorbeeld door inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de plannen van de leefomgeving. Om dit te verbeteren is de omgevingsdialoog in het leven geroepen.

Hoe voer ik een omgevingsdialoog in de coronatijd?

Het is in deze tijd soms lastig elkaar te ontmoeten om over een plan te praten. De veiligheid voor u en de omgeving staat altijd voorop. Wilt u in deze tijd een omgevingsdialoog voeren? Bekijk dan eerst wat binnen de maatregelen van het RIVM mogelijk is om elkaar te ontmoeten en tot een goed gesprek te komen.  Heeft u vragen over wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl of uw coördinator van uw informatieve aanvraag. De contactgegevens van de coördinator staan rechtsboven in de brief die u ontvangen heeft als reactie op uw informatieve aanvraag.

U kunt er voor kiezen uw plan digitaal met de omgeving te bespreken. Maak het dan voor de omgeving makkelijk om uw plannen via de computer te bekijken. Maak het de omgeving ook mogelijk om met u daarover contact op te nemen. Vergeet daarbij niet dat niet iedereen handig is met computers en internet.

Ik heb een idee en ik weet dat sommige uit de omgeving tegen zijn. Er zijn tegenstrijdige belangen. Heeft het dan zin om de omgevingsdialoog nog te voeren? Heeft u tips voor mij in deze situatie?

Ja, het heeft dan zeker zin om een omgevingsdialoog te voeren. Op deze manier krijgt u namelijk alle argumenten duidelijk in beeld. Alle argumenten neemt u op in het eindverslag. Wij beoordelen vervolgens uw eindverslag. We kunnen dan besluiten om het plan niet goed te keuren. Dit kan gebeuren bij bijvoorbeeld tegenstrijdige belangen of een onvolledig dialoog. Ook kan de gemeente besluiten het plan wel goed te keuren. Dit is als we het een haalbaar plan vinden, waarbij het algemene belang van het plan hoger weegt. Mensen in de omgeving van uw plan blijven de mogelijkheid houden om in bezwaar te gaan.

De belangrijkste tips zijn: sla niemand over, luister naar elkaar, ga een groepsgesprek aan en wees eerlijk in het eindverslag. Waar de omgevingsdialoog om draait is fatsoen en goede buren zijn. Om begrip te creëren, is het daarom slim om een open gesprek te voeren. In dit gesprek wordt goed geluisterd naar elkaar en ieder die betrokken moet zijn wordt betrokken. De gesprekken, met de voor- en tegen argumenten neemt u dan op in het eindverslag. U kunt contact opnemen met ons bij vragen over dit onderwerp. Wij helpen u graag verder.

Is zo’n dialoog altijd nodig?

Nee, niet altijd. Als uw plan binnen het bestemmingsplan past dan willen en zullen we u niet verplichten tot een omgevingsdialoog. Verwacht u minimale onrust in of ongemak voor uw omgeving bij het uitvoeren van uw plannen dan vragen wij u wel op tijd uw omgeving te informeren. Dit geldt o.a. van mogelijke overlast tijdens sloop- en/of bouwactiviteiten.

Wanneer een omgevingsdialoog wel noodzakelijk geacht wordt, zal u dat horen van ons. Het voeren van een omgevingsdialoog is wettelijk niet verplicht. Wel moet de gemeente de omgeving in de besluitvorming betrekken. Wanneer er geen omgevingsdialoog gevoerd is wanneer dit wel aan u gevraagd is, dan is het college daardoor genoodzaakt de inspraakprocedure op te starten. Dit kan een vertraging opleveren voor de initiatiefnemer en mogelijk een weigering omdat hij door het niet betrekken van de omgeving in zijn voornemen iets over het hoofd heeft gezien.

Hoe gaat de procedure van de omgevingsdialoog?

In ’s-Hertogenbosch geven we mensen die een omgevingsdialoog uit voeren handvatten. Deze handvatten helpen u om de omgevingsdialoog aan te gaan met de omgeving. Heeft u een informatieve aanvraag (pdf) gedaan? Heeft u daarna een melding gehad van de gemeente waarin een verzoek staat om de omgevingsdialoog te starten? Dan is het nu jouw verantwoordelijkheid als initiatiefnemer om de omgeving te betrekken bij uw plan. Wanneer u dit verzoek niet ontvangen hebt, hoeft u (nog) geen omgevingsdialoog te voeren.

U voert de omgevingsdialoog uit door zes stappen te volgen die op de pagina Omgevingsdialoog helemaal uitgeschreven zijn voor u.

Welke rol heeft Gemeente ’s-Hertogenbosch bij het plan van mij/een ander?

Als Gemeente ’s-Hertogenbosch komen de resultaten van de omgevingsdialoog bij ons binnen. Wij beoordelen of de juiste mensen betrokken zijn, en wat meegenomen is van de feedback van de omgeving. Wanneer wij dit niet correct/volledig vinden, keuren wij het eindverslag niet goed. Ook nemen we wet- en regelgeving mee. Daarnaast zijn wij als Gemeente ’s-Hertogenbosch in sommige gevallen ook zelf degene die een plannen voorstellen of behoren we tot de omgeving met wie u in gesprek moet.

Wanneer weet ik of ik een goed omgevingsdialoog gevoerd heb?

Zorg voor een goed dialoog met de omgeving. Probeer hierbij alle geluiden boven water te krijgen. Bij het nemen van besluiten over vergunningen kijken we namelijk of de omgevingsdialoog goed gevoerd is. Om te beoordelen of u een goed dialoog voerde, is het handig om de volgende vragen te gebruiken:

  1. Waren de deelnemers aan de omgevingsdialoog een goede afspiegeling van de omgeving van uw plan?
  2. Is het voor alle betrokkenen duidelijk waarop zij wel en geen invloed hebben en waarom?
  3. Hoe konden minder mondige/bescheiden mensen hun reactie geven?
  4. Gaf iedereen in vrijheid zijn mening?
  5. Werd er geluisterd naar andermans standpunten?
  6. Wat hebt u met de wensen en ideeën van deelnemers gedaan en waarom?
  7. Hoe ging u om met andere standpunten en zorgen?
  8. Hoe maakte u de keuze tussen alle verschillende belangen?
  9. Informeerde u alle betrokkenen op tijd en duidelijk over de bijeenkomst(en)? En koppelde u op tijd en duidelijk de resultaten terug?
  10. Hoe kijkt iedereen terug op de uitkomst en het proces?

Wat is het vervolg als het plan goedgekeurd is en de vergunning verleend wordt?

Binnen de fatsoensnorm is het ook netjes wanneer de initiatiefnemer meldt aan de deelnemers van de gevoerde omgevingsdialoog. Hij kan de deelnemers inlichten dat de vergunning verleend is. Wanneer er een onderbouwing vanuit ons gegeven is, kan deze onderbouwing ook gedeeld worden. Ook kunt u altijd de uitkomsten op de website van Officiële bekendmakingen inzien.

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden voor een bezwaar of afkeuren van een plan?

De mensen in de omgeving van uw plan vooraf laten meedenken en meedoen kan tot betere plannen, meer steun en soepeler procedures leiden. De gemeente kan echter alsnog besluiten om het plan in de inspraak te brengen, bijvoorbeeld bij tegenstrijdige belangen of niet volledige dialogen. Bovendien blijven mensen in de omgeving van uw initiatief de mogelijkheid houden om in beroep te gaan tegen een besluit van de gemeente over uw plan.