Veelgestelde vragen omgevingsvisie

Op deze pagina lees je de veelgestelde vragen rondom de omgevingsvisie.

Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie zegt iets over alle terreinen van de leefomgeving. We leggen hierin de ambities en de beleidsdoelen op de lange termijn vast. Dit gaat over de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. 's-Hertogenbosch wil nu en in de toekomst een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving zijn om te wonen, werken en recreëren. We leggen hierin vast hoe we uw buurt en de stad willen verbeteren. En wat we juist willen behouden. We hebben op dat vlak meerdere opgaven en we zullen keuzes moeten maken. De belangen en wensen van partners en inwoners willen we daar zo goed mogelijk in meenemen.

Onze omgevingsvisie bestaat uit een Koersdeel, thematisch beleid en de gebiedsvisies.

Illustratie van de omgevingsvisie: Koersdeel, thematisch beleid en de gebiedsvisies

Wat is het Koersdeel?

Het Koersdeel is een document waarin voor de lange termijn de belangrijkste punten voor de fysieke leefomgeving staan beschreven (2050). In het najaar van 2019 startten we met de participatie voor het Koersdeel.

Met wie hebben we voor het koersdeel gesprekken gevoerd?

Van september 2019 t/m december 2019 hebben we gesprekken gevoerd met:

 1. Ketenpartners / overheden;
 2. Strategische partners binnen de gemeente;
 3. De gezamenlijke bewonersraden/ Jongerenambassadeurs.

Samen met partners die betrokken zijn bij de kwaliteit van de omgeving wilden we het goede gesprek hebben.  We wilden hen de ruimte geven om te participeren. Met communicatie zetten we in op een goede informatievoorziening. We willen komen tot kwaliteit in het plan en tot een goede balans van wensen en belangen. Daarnaast leggen we en verstevigen we de band met belangrijke partners in de gemeente en in de regio.

Wat is thematisch beleid?

In het thematisch beleid staat per onderwerp wat kan en mag in de leefomgeving. De bestaande beleidsstukken nemen we mee als “bouwstenen” voor de omgevingsvisie.

Wat is een gebiedsvisie?

De omgevingsvisie bestaat ook uit een visie per wijk. Deze noemen we: gebiedsvisies. In de gebiedsvisies kunnen we specifieker op gebieden ingaan en daar ophalen wat de specifieke kracht en aandachtspunten voor de ontwikkeling van deze wijken is. We maken voor alle wijken van de gemeente een gebiedsvisie.

Een gebiedsvisie vormt een globaal kader voor de ontwikkeling van een gebied. Een gebiedsvisie bevat uitgangspunten die uiteindelijk meegenomen kunnen worden in het omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt.

Waarom maakt de gemeente een omgevingsvisie?

De Omgevingswet, die op 1 juli 2022 in werking treedt, stelt het voor alle gemeenten verplicht om een omgevingsvisie op te stellen. 's-Hertogenbosch wil nu en in de toekomst een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving zijn om te wonen, werken en recreëren. We hebben op dat vlak meerdere opgaven en we zullen keuzes moeten maken. De uitdaging is om hierin een goed evenwicht te vinden. De opgaves worden steeds ingewikkelder. We kunnen die alleen in samenhang oplossen. De belangen en wensen van partners en inwoners willen we daar zo goed mogelijk in meenemen.

Wanneer is de omgevingsvisie voor mij van belang?

 • In de omgevingsvisie staat beleid over verschillende onderwerpen of gebieden. Als je naar specifiek beleid in de gemeente op zoek bent, is de omgevingsvisie handig om te lezen.
 • Als je je plan niet mag uitvoeren volgens het bestemmingsplan, in de toekomst het omgevingsplan. Je wilt bijv. een café beginnen in een pand met een winkelbestemming. Als in het bestemmingsplan staat dat dit niet mag, dan kun je vragen om af te wijken van het bestemmingsplan. Als het plan past in de ambities die de gemeente heeft, is de kans groter dat afgeweken kan worden van het bestemmingsplan. 

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet voegt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen. Door de bundeling van wetgeving worden de regels duidelijker, begrijpelijker en toegankelijker gemaakt. De taak verschuift van reguleren naar adviseren. En er moet meer ruimte komen voor nieuwe ideeën vanuit inwoners en ondernemers. Iedere gemeente maakt een eigen omgevingsvisie. Ook komt er één omgevingsplan. Het omgevingsplan vervangt de bestemmingsplannen.

Waarom lees ik in de omgevingsvisie niet wat er bij mij in de straat mag en kan?

De omgevingsvisie is een document waarin de koers op hoofdlijnen is bepaald. Het document is de basis voor het omgevingsplan. In het omgevingsplan worden regels opgenomen en dus ook welke regels in jouw straat gelden.

Hoe ziet het proces van de omgevingsvisie eruit?

Van september t/m december 2019 hebben we diverse gesprekken met strategische partners in de stad gevoerd. Daar hebben we veel informatie opgehaald. De uitkomsten van deze gesprekken nemen we mee bij het samenstellen van het Koersdeel. Het thematische deel is het bestaande beleid. We starten 15 juni digitaal met het verspreiden van een digitale vragenlijst in de wijk Engelen. Met deze vragenlijst willen we meer inzicht krijgen in wat inwoners van hun leefomgeving vinden. Deze input halen we op wijkniveau op. Waar zien ze kansen en wat vinden ze goed gaan? Nadat we digitaal informatie hebben verzameld, willen we in de wijk verdiepende sessies gaan organiseren. In verband met corona weten we nu nog niet wanneer en in welke vorm deze gesprekken plaats gaan vinden. Op deze webpagina vind je de meest actuele informatie.

Uiteindelijk zorgen we ervoor dat eind 2021 het ontwerp van de omgevingsvisie klaar is.

Over welke thema ’s willen jullie in gesprek gaan?

In ieder gesprek zijn vijf thema’s sowieso onderwerp van gesprek: leven & wonen, energie & klimaatadaptatie, economie, verkeer & mobiliteit en gezondheid & veiligheid.

Hoe lang duurt het hele traject?

We willen in december 2021 het ontwerp de omgevingsvisie voor gemeente ’s-Hertogenbosch vast laten stellen in de gemeenteraad en vrijgeven voor inspraak.

Ik las het nieuwsbericht over de start van de gebiedsvisies. Wat is een gebiedsvisie?

De omgevingsvisie bestaat ook uit een visie per gebied: gebiedsvisies. In de gebiedsvisies kunnen we specifieker op gebieden ingaan en daar ophalen wat de specifieke kracht en aandachtspunten voor de ontwikkeling van deze wijken is. Uiteindelijk zorgen we ervoor dat eind 2021 het ontwerp van de omgevingsvisie klaar is. Voor alle wijken binnen onze gemeente maken we een gebiedsvisie.

Een gebiedsvisie vormt een globaal kader voor de ontwikkeling van een gebied. Een gebiedsvisie bevat uitgangspunten die uiteindelijk meegenomen kunnen worden in het omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt.

Wat is de volgorde van de wijken en wanneer is mijn eigen wijk aan de beurt?

We gaan stap voor stap alle wijken in de gemeente langs. Dit doen we in totaal in 4 tranches. De 1ste tranche bestaat uit drie wijken: Engelen, West en Noord. We starten op maandag 15 juni (4 weken) met de wijk Engelen en vanaf maandag 22 juni (4 weken) met de wijken West en Noord. De overige wijken zijn na de zomervakantie aan de beurt. Zie hieronder op de kaart aangegeven met welke wijken we nu aan de slag gaan.

Maandag 15 juni t/m zondag 12 juli 2020 (week 25 t/m 28) – wijk Engelen
Maandag 22 juni t/m 10 juli 2020 (week 26 t/m 29) – wijken West en Noord

Na de zomervakantie starten we digitaal met het verspreiden van de vragenlijst in de overige wijken.

2de tranche (na de zomervakantie):

 • Maaspoort
 • Empel
 • De Groote Wielen

Daarna gaan we verder met de 3de en 4de tranche.

Geef je alvast op!

Wil je je nu alvast opgeven, zodat we de vragenlijst proactief naar je kunnen opsturen? Dat kun je hier doen.

Om inwoners te attenderen op de vragenlijst gebruiken we een combinatie van offline en online communicatiemiddelen. We houden je op de hoogte.

Wat is het verschil tussen de huidige structuurvisie en de omgevingsvisie?

De huidige structuurvisie voor ’s-Hertogenbosch vind je op de pagina Vastgestelde structuur- en gebiedsvisies. Dit is een strategisch plan op het gebied van milieu, verkeer en vervoer. Natuur en water hebben hierin een vrijwillig karakter. Het doel met de omgevingsvisie is om een samenhangende visie te maken. Dus uitdrukkelijk geen optelsom van bestaande beleidsvisies. De omgevingsvisie gaat in tegenstelling tot de structuurvisie veel meer in op het handelen bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Wat verwachten we van de initiatiefnemer, de samenleving, welke rol willen we als overheid vervullen, wat kan men van de gemeente verwachten en hoe gaan we het samen mogelijk maken. Nieuw is ook dat we in de omgevingsvisie nu aandacht schenken aan aspecten als gezondheid, veiligheid, economie en duurzaamheid.

En hoe past het verkeers- en vervoersplan en de milieubeleidsplannen in de omgevingsvisie?

De gemeente voegt, net zoals de structuurvisie, beleid van afzonderlijke afdelingen op de verschillende terreinen van de fysieke leefomgeving samen in de omgevingsvisie. We voegen het beleid niet alleen samen alleen zoeken ook naar verbindingen. Het verkeers- en vervoersplan maakt straks onderdeel uit van het raamwerk van de omgevingsvisie (thematisch beleid).

Wat is de verhouding tussen de omgevingsvisie en het omgevingsplan?

In het omgevingsplan vindt een concrete juridische doorvertaling plaats van de strategische keuzes die in de omgevingsvisie zijn gemaakt. 

Wat is de verhouding tussen ’s-Hertogenbosch Centraal en de Omgevingsvisie?

Eind 2019 is de organisatie van ’s-Hertogenbosch Centraal met een camper door de gemeente gereden. Dit met als doel om dromen voor gemeente ’s-Hertogenbosch op te halen. Hier is diverse waardevolle informatie opgehaald. De input die met dit traject is opgehaald, nemen we vanzelfsprekend ook mee in de omgevingsvisie. 

Vervalt al het opgestelde huidige beleid dan met de komst van de omgevingsvisie?

Nee, dit is niet het geval. Op dit moment zijn medewerkers bezig met beleid dat een plek gaat krijgen in de omgevingsvisie. We worden in een vroeg stadium betrokken. Van al het beleid dat nu richting college en de raad gaat, zijn we de op de hoogte en worden hier over geïnformeerd. We noemen dit ‘een bouwsteen van de omgevingsvisie’. 

Ik zie in raadsstukken ‘bouwsteen van de omgevingsvisie’ terugkomen. Wat bedoelen jullie met een bouwsteen van de omgevingsvisie?

Hiermee bedoelen we nieuwe beleidsontwikkelingen die meegenomen worden bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie. De wijze en de mate waarin we een bouwsteen meenemen zal verschillen. Dit is maatwerk. 

Welke bestaande trajecten zijn (interne) bouwstenen voor de omgevingsvisie?

Het afgelopen jaar hebben we niet stilgezeten. We sluiten met de omgevingsvisie aan bij bestaande trajecten, zoals bijvoorbeeld: 

 • Duurzame Mobiliteit 
 • Ambitiedocument Station-Oost 
 • Woonvisie
 • Economisch Actieplan
 • Uitkomsten ’s-Hertogenbosch Centraal 

Daarnaast hebben we een wettelijk verplichte strategische plan die de basis vormt van de omgevingsvisie. Dit is de huidige Structuurvisie.

Welke bouwstenen kunnen we aankomende maanden nog verwachten?

Bijvoorbeeld de nieuwe woonvisie en het groenblauw beleid. 

We hebben het nu over interne bouwstenen. Wat zijn bijvoorbeeld externe bouwstenen voor de omgevingsvisie?

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI), de omgevingsvisie van provincie Noord-Brabant en huidige beleidsplannen van onze strategische partners (zoals bijvoorbeeld het waterschap en andere buurgemeentes). 

Hoe vaak stelt de gemeente opnieuw de omgevingsvisie vast?

Dat is een goede vraag waar we dit moment ook nog niet het definitieve antwoord op hebben. De omgevingsvisie is een nieuw, dynamisch document. Bij maatschappelijke ontwikkelingen en/of ontwikkelingen die door de samenleving worden ingebracht kan de omgevingsvisie wijzigen. Ook bij nieuw politieke ontwikkelingen kan de visie worden herzien. Daarnaast kan de visie ook deels worden herzien, als er nieuw thematisch beleid wordt gemaakt op een bepaald onderwerp.

Waar kan ik meer informatie vinden over de omgevingsvisie?

Op de pagina Omgevingsvisie vind je alle recente informatie over de Omgevingsvisie van gemeente ’s-Hertogenbosch en het bijbehorende proces.

Ik heb een vraag. Waar kan ik die stellen?

Je kunt een e-mail sturen via het digitale contactformulier. We beantwoorden je e-mail zo snel mogelijk.