Windpark De Rietvelden

Een groep initiatiefnemers vroeg de gemeente om mee te werken aan een plan voor vier windmolens. Drie op bedrijventerrein De Rietvelden. En één langs de A59, nabij de molen op Treurenburg. Eén van de vier molens is voor inwoners van ’s-Hertogenbosch.

Initiatiefnemers

Drie bedrijven op bedrijventerrein De Rietvelden kwamen met het plan. Het gaat om Heineken Brouwerij ’s-Hertogenbosch, containerterminal BCTN Den Bosch en aannemer Barten. Dat doen ze samen met de familie Pennings. Initiatiefnemers zijn ook projectontwikkelaar Raedthuys Pure Energie en de coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW).

Scherpere voorwaarden

Door inspraakreacties op het project eind 2016 deed het college in 2017 onderzoek en scherpte op 29 maart 2017 de voorwaarden voor het plan aan. De gemeenteraad nam het raadsvoorstel op 9 mei 2017 met ruime meerderheid aan. De raad gaf het college daarmee de bevoegdheid om vergunning te verlenen.

Opbrengsten ook naar de omgeving

Daarnaast werken de initiatiefnemers aan een (financieel) participatiemodel. Het model brengt voor de omgeving meer evenwicht in de lasten en de lusten van de windmolens. Zo gaan de initiatiefnemers samen met o.a. omwonenden een gebiedsfonds oprichten. Dat gebeurt in een ‘Werkgroep Omgeving Windmolens’.

Ook verkoopt coöperatieve vereniging BWW sinds 5 september 2017 ‘Bossche Windmolen Delen’. Daarmee worden omwonenden, kleine bedrijven en verenigingen mede-eigenaar van één van de vier windmolens.

Zoekt u informatie, wilt u contact opnemen of participeren?

Kijk dan op deze websites:

Tijdlijn eind 2016 – 7 augustus 2019

Hieronder vindt u gevolgde stappen en procedure voor het windpark vanaf eind 2016.

Op 7 augustus 2019 deed de Raad van State uitspraak: het windpark kan definitief worden gebouwd.

Inspraak 2016

Van 14 november tot en met 27 december 2016 was er een inspraakperiode over het project. Die leidde tot aanscherping van de voorwaarden voor het windpark.

Drie inloopbijeenkomsten 2016

Op 22 en 23 november 2016 organiseerden de gemeente, de initiatiefnemers en Energiecoöperatie 073 twee bijeenkomsten bij Heineken (HOC). Deze waren voor omwonenden en belanghebbenden. Ze stelden er hun vragen aan experts en medewerkers. Een derde bijeenkomst was op 19 december 2016 in de Engelenburcht. Dit was op uitnodiging van Bestuursraad Engelen en Bokhoven.

Besluiten van college en raad 2017

Op 29 maart 2017 heeft het college de reacties op de inspraak besproken. Zij besloot in het voorstel aan de gemeenteraad om scherpere voorwaarden aan het windpark te stellen. Zij komt daarmee tegemoet aan de reacties die eind 2016 op het project zijn ingediend. Ook heeft het college onderzoek laten verrichten naar gezondheidsaspecten.

De inspraak reacties zijn verwerkt in een raadsvoorstel. Het college legde het voorstel op 9 mei 2017 voor aan de gemeenteraad. Voordat de raad het op 9 mei besprak, was er op 10 april voor iedereen een avond Informeren en Ontmoeten. De commissie ROB besprak het raadsvoorstel op 18 april.

Op 26 april 2017 ontving de griffie een inleidend verzoek tot het houden van een referendum. Op 9 mei 2017 besprak de gemeenteraad eerst het inleidend verzoek tot het houden van een referendum en daarna het raadsvoorstel over het Windpark De Rietvelden. Het verzoek tot het houden van een referendum kreeg geen meerderheid van stemmen in de gemeenteraad. Het raadsvoorstel voor het Windpark De Rietvelden kreeg een ruime meerderheid (28 van de 38) stemmen. Daarmee nam de gemeenteraad het voorstel aan. De gemeenteraad gaf daarmee het college de bevoegdheid om vergunning af te geven.

Zienswijzen op ontwerp omgevingsvergunning in 2017

De aanvraag en de ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning lagen, met bijlagen, ter inzage van 12 juni tot en met 24 juli 2017. In deze periode kon iedereen zienswijzen indienen.

Definitieve omgevingsvergunning 2017

De gemeente betrok de binnengekomen zienswijzen in haar besluitvorming. Ze beantwoordde de zienswijzen in de definitieve beschikking voor de omgevingsvergunning. De gemeente besloot op 20 september 2017 om de omgevingsvergunning te verlenen. De stukken van de definitieve omgevingsvergunning lagen van 2 oktober tot en met 12 november 2017 zes weken ter inzage. In deze periode konden belanghebbenden beroep instellen tegen de definitieve beschikking bij de Rechtbank Oost-Brabant. Op de procedure is afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dit betekent dat tot en met 12 november 2017 alle beroepsgronden bekend moesten zijn.

Beroepen omgevingsvergunning 2018 en 2019

Op 23 januari 2018 behandelde de Rechtbank Oost-Brabant ingediende beroepen. De Rechtbank deed op 5 maart 2018 uitspraak over de omgevingsvergunning Windpark De Rietvelden. Op 3 april 2019 behandelde de Raad van State de hogere beroepen die tegen de uitspraak zijn ingediend. Op 7 augustus 2019 deed de Raad van State uitspraak. Het plan voor het windpark met alle vier windmolens kan doorgaan.

Beroepen ontheffing Wet natuurbescherming 2018

De provincie Noord-Brabant verleende op 1 augustus 2017 een ontheffing van de Wet natuurbescherming aan Raedthuys Pure Energie. Op 11 december 2018 behandelde Rechtbank Brabant-Oost ingediende beroepen tegen deze ontheffing. Op 21 december 2018 deed de Rechtbank uitspraak. Ook hierdoor kan het plan voor het windpark doorgaan.

Meer informatie over klimaatneutraal 2050

Gemeente ’s-Hertogenbosch wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat kan door het besparen van energie. En door het toepassen van duurzame energie. Windmolens zijn daar een voorbeeld van. In 2014 noemde de gemeenteraad hiervoor al plaatsen. De omgeving van de A59 (nabij Treurenburg) en het noorden van bedrijventerrein De Rietvelden horen daar bij.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.