Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Mensen zijn soms verward. Dit kan komen door bijvoorbeeld dementie, een verstandelijke beperking, verslaving of psychische stoornis. Soms leidt het verwarde gedrag ertoe dat mensen een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen. Dit willen we uiteraard voorkómen. Komt het tóch voor? Dan willen we snel en goed handelen. Het kan zijn dat u als familie, naaste of getuige van zo iemand iets wilt doen.

Crisis

Bel in een crisissituatie altijd met 112.

Geen crisis

Vanaf 1 januari 2020 bestaat de mogelijkheid om bij de gemeente een melding te doen over mensen met verward gedrag. Dat is geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Leidt het verwarde gedrag ertoe dat mensen een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen als gevolg van een psychische stoornis? Dan zorgt de gemeente ervoor dat er snel goede zorg komt voor deze persoon. Het liefst zonder dwang. Maar als het echt niet anders gaat, is verplichte zorg aan de orde. Thuis, poliklinisch of in een instelling. Het is belangrijk om te weten dat niet de gemeente, maar de rechter besluit tot het opleggen van verplichte zorg.

Melden

Wilt u een melding doen over iemand uit ’s-Hertogenbosch? Bel dan naar de gemeente via (073) 615 51 55. U kunt ook bellen met Koo via (073) 206 88 88. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om een melding te doen om daarmee iemand anders bewust in een kwaad daglicht te stellen. In sommige gevallen is dit zelfs strafbaar.

Na de melding

Alleen familie en naasten van de persoon over wie de melding gaat, krijgen een terugkoppeling van de melding, anderen niet. Dit is in de wet zo geregeld.