Uitgifte van grond

Hieronder vindt u de verwijzing naar de bekendmaking van het voornemen tot uitgifte van grond op de volgende locaties:

Vogelplein

Voorgenomen verkoop van drie percelen gelegen aan het Vogelplein te ’s-Hertogenbosch

Datum publicatie: 28 juni 2024

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het voornemen om twee gedeeltelijke percelen en één geheel perceel, gelegen aan het Vogelplein te ‘s-Hertogenbosch (kadastraal bekend als ’s-Hertogenbosch, sectie O, nummer 7985 gedeeltelijk en ’s-Hertogenbosch, sectie A, nummers 1062 en 1221 gedeeltelijk) te verkopen aan Moerasdraak B.V.

De gemeente ’s-Hertogenbosch is van mening dat zij – in afwijking van het uitgangspunt dat een overheid bij het voornemen tot verkoop/uitgifte in pacht van onroerende zaken via een selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet geven om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot één-op-één verkoop van de hier bedoelde onroerende zaken en de betreffende koper de enige serieuze gegadigde is om voornoemde onroerende zaken te kopen.

De verkoop maakt onderdeel uit van een ruilovereenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van de Bossche Stadsdelta. De gemeente kan grond kopen van Moerasdraak B.V. die zij nodig heeft voor de ontwikkeling van de Lage Diezebrug, indien zij deze grond aan het Vogelplein verkoopt aan dezelfde partij. Op deze grond aan het Vogelplein zal het vervangende parkeren worden geregeld voor het pand aan het Werfpad (welke parkeerplaatsen vervallen door de hiervoor genoemde aankoop ten behoeve van de Lage Diezebrug). De percelen die de gemeente aan het Vogelplein verkoopt, grenzen rechtstreeks aan gronden die reeds in eigendom zijn van Moerasdraak B.V. Gelet op het voorgaande ziet de gemeente de koper als enige serieuze gegadigde voor de koop van de betreffende percelen.

Tegen de voorgenomen overdracht kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen overdracht en merkt u zichzelf aan als belanghebbende, dan dient u dat, binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met heer A. Woestenberg, via het digitaal contactformulier of telefoonnummer 073-6155194.

Het voornemen van de verkoop van de grond is ook gepubliceerd in Gemeenteblad op de website van de Overheid.

Boschmeersingel 26

Aangaan anterieure overeenkomst Boschmeersingel 26, ’s-Hertogenbosch

Datum publicatie: 17 juni 2024

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch maakt ingevolge artikel 6.24 lid 3 Wro en 6.2.12 Bro bekend dat op 14 mei 2024 is besloten een anterieure overeenkomst aan te gaan met de initiatiefnemers van een (her)ontwikkeling op de locatie Boschmeersingel 26 te ’s-Hertogenbosch.

De anterieure overeenkomst heeft betrekking op het in exploitatie brengen van gronden gelegen aan genoemde locatie, kadastraal bekend gemeente ’s-Hertogenbosch, sectie K nummer 2197 (groot circa 2.197 m²). Het bouwplan bestaat uit de sloop van de huidige bebouwing (een voormalig kerkgebouw) en de nieuwbouw van een woonzorgcomplex met 2, 3 en 4 bouwlagen ten behoeve van 40 appartementen, 4 algemene (woon-/eet)kamers en een ontmoetingsruimte.

In de overeenkomst zijn afspraken tussen de gemeente en de exploitant vastgelegd aangaande de realisatie van het bouwplan.

Het doel van de overeenkomst is gericht op het vastleggen van de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de verdere planontwikkeling en realisatie van het bouwplan op de hierboven genoemde kadastrale percelen dient plaats te vinden.

De exploitant is tevens verplicht de door de gemeente in verband met de grondexploitatie voor de het projectgebied begrepen gronden gemaakte kosten te vergoeden. Om die reden zijn de gemeente en de exploitant van mening dat de kosten in verband met de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn, als bedoeld in art. 6.13 Wro, om welke reden de gemeente en de Aanvrager van mening zijn dat er geen exploitatieplan opgesteld behoeft te worden.

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. De zakelijke inhoud van de overeenkomst kunt u op verzoek inzien tot 4 weken na datum van deze publicatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met Esther van Gerven – Weijers, jurist grondzaken, via het digitaal contactformulier. Of neem contact op met Raoul Beckers, projectleider, via het digitaal contactformulier.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.