Uitgifte van grond

Hieronder vindt u de verwijzing naar de bekendmaking van het voornemen tot uitgifte van grond op de volgende locaties:

 • Weerscheut te Vinkel

  Voorgenomen verkoop van een agrarisch perceel

  Datum publicatie: 12 april 2024

  De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West heeft het voornemen om een perceel grond aan de Nulandse Weerscheut te Vinkel (kadastraal bekend als Nuland, sectie E, nummer 396) te verkopen aan de aanliggende eigenaar, Roy Verstegen Holding BV. De voorgenomen verkoop geschiedt ter compensatie van de verwerving door de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West van een deel van het aanliggende perceel (kadastraal bekend als Nuland, sectie E, nummer 1011). De verkoop en aankoop zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

  De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West is van mening dat zij – in afwijking van het uitgangspunt dat een overheid bij het voornemen tot verkoop/uitgifte in pacht van onroerende zaken via een selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet geven om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot één-op-één verkoop van de hier bedoelde onroerende zaken en de betreffende koper de enige serieuze gegadigde is om voornoemde onroerende zaak te kopen.

  De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West heeft het bewuste deel van het perceel van Roy Verstegen Holding BV dringend nodig voor de realisatie van het bestemmingsplan Heesch West. Het betreffende perceeldeel maakt onderdeel uit van de ontsluitingsweg ten behoeve van het bedrijfsterrein Heesch West en heeft daartoe ook reeds een verkeersbestemming verkregen. De eigenaar wenst gecompenseerd te worden met aanliggende grond.

  Tegen de voorgenomen overdracht kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen overdracht en merkt u zichzelf aan als belanghebbende, dan dient u dat, binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

  Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer M. Jansen via telefoonnummer 06 – 15 87 34 45 of het digitaal contactformulier.

  Bekijk het gemeenteblad op de website van Overheid.nl.

 • Ketsheuvel 7

  Privatisering groen- en reststroken grond

  Datum publicatie: 12 april 2024

  Bij de gemeente is een verzoek ingediend om een groen- en reststrook te kopen. De gemeente is voornemens de navolgende strook grond te verkopen. Het betreft de strook die ligt bij Ketsheuvel 7, te ’s-Hertogenbosch (kenmerk: 15178713).

  De situatietekening van deze strook grond ligt vanaf vrijdag 12 april 2024 gedurende 20 dagen voor eenieder ter inzage in het Stadskantoor.

  De gemeente ’s-Hertogenbosch is van mening, dat zij – in afwijking van het uitgangspunt, dat een overheid bij het voornemen tot verkoop van onroerende zaken via een selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet geven om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot een één-op-één verkoop van de hiervoor bedoelde grond. De grond grenst aan het perceel van de eigenaar van Ketsheuvel 7. De betreffende eigenaar wordt geacht de enige gegadigde te zijn om de voornoemde grond te kopen.

  Tegen de voorgenomen overdracht kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen overdracht en merkt u zichzelf aan als belanghebbende, dan dient u dat, binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw G. Yeatman via telefoonnummer 06 – 46 09 36 20 of het digitaal contactformulier.

  Bekijk het gemeenteblad op de website van Overheid.nl.

 • Deelgebied Centrum-Tuinenrijk

  Aangaan koopovereenkomst gronden

  Datum publicatie: 29 maart 2024

  De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het voornemen om bouwrijpe gronden, gelegen in deelgebied Centrum-Tuinenrijk van de gebiedsontwikkeling De Groote Wielen, te verkopen aan Hurks B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende aan de Pastoor Petersstraat 3, 5612 WB te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14632724, ten behoeve van de realisatie van 20 grondgebonden koopwoningen.

  De gemeente heeft een ontwikkel-/koopovereenkomst met Hurks B.V. gesloten op grond waarvan zij verplichtingen op zich hebben genomen tot de realisatie van deze woningen. Zodra 70% van de te realiseren woningen is voorverkocht, zullen de benodigde gronden aan Hurks B.V. worden geleverd. Tot die tijd worden de betreffende gronden exclusief voor hen gereserveerd.

  De gemeente geeft hiermee invulling aan een bouwclaim/productierecht dat Forum Rosmalen B.V., statutair gevestigd te Naarden, kantoorhoudende aan de Viottastraat 43, 1071 JP te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32091183, heeft verkregen als tegenprestatie voor de levering aan de gemeente van haar in eigendom toebehorende gronden in Rosmalen. Hurks B.V. heeft het productierecht van Forum Rosmalen B.V. overgenomen.

  De gemeente ’s-Hertogenbosch is op grond van het voorgaande van mening, dat zij – in afwijking van het uitgangspunt dat een overheid bij het voornemen tot verkoop van onroerende zaken via een selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet geven om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot een één-op-één verkoop van de hier bedoelde gronden, omdat Hurks B.V. gezien de bouwclaim de enige serieuze gegadigde is om voornoemde gronden te kopen.

  Tegen de voorgenomen overdracht kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen overdracht en merkt u zichzelf aan als belanghebbende dan dient u dat, binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

  Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer N. ten Cate. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 25 64 33 11 of via het digitaal contactformulier.

  Bekijk het gemeenteblad op de website van Overheid.nl.

 • Nieuwe Dijk 2 en 1A

  Voorgenomen verkoop van een melkveebedrijf met twee bedrijfswoningen aan de Nieuwe Dijk 2 en 1A te ’s-Hertogenbosch en voorgenomen uitgifte in pacht van vier percelen landbouwgrond gelegen bij dit melkveebedrijf aan de Nieuwe Dijk te ’s-Hertogenbosch

  Datum publicatie: 8 maart 2024

  De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het voornemen om een melkveebedrijf met twee bedrijfswoningen, ondergrond, tuin, erf en verdere aanhorigheden, gelegen aan de Nieuwe Dijk 2 en 1A te ’s-Hertogenbosch (kadastraal bekend als ’s-Hertogenbosch, sectie S, nummer 574 gedeeltelijk en nummer 575 gedeeltelijk) te verkopen aan de huidige gebruiker, de heer C.A.M.M. van Acht. Daarnaast heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch het voornemen om de percelen kadastraal bekend als ’s-Hertogenbosch, sectie S, nummers 319, 574 (gedeeltelijk), 575 (gedeeltelijk) en 576 geliberaliseerd te verpachten aan de heer C.A.M.M. van Acht voor een periode van 8 jaar. De verkoop en verpachting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

  De gemeente ’s-Hertogenbosch is van mening dat zij – in afwijking van het uitgangspunt dat een overheid bij het voornemen tot verkoop/uitgifte in pacht van onroerende zaken via een selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet geven om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot één-op-één verkoop/uitgifte in pacht van de hier bedoelde onroerende zaken en de betreffende koper/pachter de enige serieuze gegadigde is om voornoemde onroerende zaak te kopen respectievelijk te pachten.

  De gemeente heeft op 20 april 2021 een vaststellingsovereenkomst gesloten met de gebruiker van de boerderij aan de Nieuwe Dijk 2 en 1A te ‘s-Hertogenbosch, de heer C.A.M.M. van Acht. De datum van deze vaststellingsovereenkomst ligt vóór de datum van het Didam-arrest (die uitspraak is gedaan op 26 november 2021). In de vaststellingsovereenkomst is vastgelegd dat partijen zich op voorhand over en weer neerleggen bij de variant die uit de procedure – zoals die is opgenomen in de vaststellingsovereenkomst – volgt. Verkoop van de Nieuwe Dijk 2 en 1A te ’s-Hertogenbosch en de verpachting van de hierboven genoemde gronden aan de koper is een eenduidig gevolg van het volgen van de procedurele bindende afspraken die in de vaststellingsovereenkomst zijn gemaakt tussen de gemeente en de koper. Daarnaast heeft de koper forse investeringen gedaan aan het object gedurende de periode dat hij het in gebruik had. Gelet op het voorgaande ziet de gemeente de koper als enige serieuze gegadigde voor de koop van de Nieuwe Dijk 2 en 1A te ’s-Hertogenbosch en voor de verpachting van de betreffende gronden.

  Tegen de voorgenomen overdracht kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen overdracht en merkt u zichzelf aan als belanghebbende, dan dient u dat, binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

  Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mevrouw T. Vroemen via telefoonnummer 06 – 11 05 47 79 of het digitaal contactformulier.

  Bekijk het gemeenteblad op de website van Overheid.nl.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.