Vastgoedaanbod

Als gemeente verkopen en verhuren we vastgoed. Bijvoorbeeld voor de eigen huisvesting of het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelen. Het kan onder andere gaan om maatschappelijke voorzieningen, bedrijfsgebouwen woningen of onbebouwde grond.

Verhuur openbare inschrijving

Ruimte huren in ’s-Hertogenbosch? Als gemeente verhuren we vastgoed. U kunt via de website van Makelpunt het aanbod vinden dat wij als gemeente te huur aanbieden. We streven ernaar om daar al onze voor verhuur beschikbare vastgoed weer te geven.

Verhuur 1 op 1

De gemeente ’s-Hertogenbosch publiceert alle voornemens tot onderhandse (1 op 1) verhuur van onroerend goed (gebouwd en ongebouwd). Hieronder vindt u deze publicaties. Hierin staan onder andere de details van het perceel of gebouw, een onderbouwing van het voornemen en de termijn waarbinnen u kunt reageren naar aanleiding van de betreffende kennisgeving.

Publicaties

Hiermee geeft de gemeente ’s-Hertogenbosch uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het ‘Didam’-arrest van 26 november 2021.

 • Marathonloop 1

  Datum publicatie: 24 november 2023

  Objectinformatie

  Adres: Marathonloop 1, 5235 AA ’s-Hertogenbosch
  Percelen: Kadastraal bekend gemeente ’s-Hertogenbosch sectie 0 nummer 5518 (ged)
  Gehuurde: Een kleine ruimte 2.03 in het sport complex
  Looptijd: Drie jaar, daarna steeds verlengd met één jaar

  Voornemen tot verhuur

  De gemeente ’s-Hertogenbosch (“de gemeente’) is voornemens voormeld ruimte 2.03 te verhuren tot 1 november 2026 aan Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis (“Partij”). Het te verhuren object zal door of vanwege “Partij” uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van kantoor en fysioruimte.

  Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis is de enige serieuze gegadigde

  De gemeente is van oordeel dat bij deze verhuur geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst, namelijk Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis.

  Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis voorheen (2022) ook huurder was van deze ruimte en diverse investeringen heeft gedaan in de betreffende ruimte. Daardoor wordt deze partij beschouwd als economisch eigenaar van deze ruimte. Ook is partij al lange tijd huurder van andere ruimten in het pand.

  Gezien de investeringen die deze partij heeft gedaan en de bestaande relatie met de huurder, is de gemeente van oordeel dat Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor een huurovereenkomst ten aanzien van deze ruimte.

  In verband met het voorgaande is het voor de gemeente niet mogelijk om aan een andere partij te verhuren dan aan Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis.

  Niet eens met voorgenomen huur?

  Indien u zich niet kunt verenigen met deze voorlopige gunningsbeslissing, dan heeft u de mogelijkheid om binnen een vervaltermijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze gunningsbeslissing (uiterlijk 15 december 2023 december 00:00 uur) door betekening door de deurwaarder aan de gemeente van een dagvaarding een kortgeding aanhangig te maken tegen de voorlopige gunningsbeslissing bij de civiele voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Is binnen de gestelde vervaltermijn geen kortgedingdagvaarding aan de gemeente betekend, dan vervalt uw recht om tegen deze (voorgenomen) gunning in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren.

  Reden publicatie

  De gemeente publiceert dit voornemen op de gemeentelijke website. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778), meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6.

  Vragen

  Voor vragen of een toelichting naar aanleiding van deze bekendmaking kunt u een e-mail sturen via het digitaal contactformulier. Onder vermelding van ‘Verhuur Marathonloop 1, ’s-Hertogenbosch’. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

  De gemeente ’s-Hertogenbosch behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via het digitaal contactformulier.

Het insturen van vragen door middel van het contactformulier geldt niet als een reactie op de betreffende publicatie en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie of bezwaar niet.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.