Uitgifte van grond

Hieronder vindt u de verwijzing naar de bekendmaking van het voornemen tot uitgifte van grond op de volgende locaties:

Burg. Jhr. Von Heijdenlaan 8 te Rosmalen

Aangaan anterieure overeenkomst Burg. Jhr. Von Heijdenlaan 8 te Rosmalen

Datum publicatie: 15 september 2023

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch maakt ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat op 27 juni 2023 is besloten een anterieure overeenkomst door de gemeente ’s-Hertogenbosch aan te gaan met de initiatiefnemer van een (her)ontwikkeling op de locatie Burg. Jhr. Von Heijdenlaan 8 in Rosmalen.

De anterieure overeenkomst heeft betrekking op het in exploitatie brengen van gronden gelegen aan genoemde locatie, kadastraal bekend gemeente Rosmalen, sectie E, nummers 5663, 5664 en 5899, ter gezamenlijke grootte van 915 m².

Initiatiefnemer wenst te komen tot een integraal plan waarbij sprake is van de realisatie van een vrijstaande woning met bijbehorende voorzieningen waaronder de landschappelijke inpassing van de nieuwe woonbebouwing.

In het kort omvat de overeenkomst de voorwaarden waaronder de gemeente bereid is medewerking te verlenen aan de totstandkoming van de planontwikkeling en aan de wijziging van de bestemming. Een ontwerp van het gewijzigde bestemmingsplan is inmiddels opgesteld en wordt ter inzage gelegd met het oog op het indienen van zienswijzen. Dit ontwerpbestemmingsplan wordt afzonderlijk gepubliceerd.

Zakelijke omschrijving

De gemeente heeft op 5 september 2023 besloten een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) aan te gaan voor de locatie Burg. Jhr. Von Heijdenlaan 8 in Rosmalen.

De anterieure overeenkomst is gesloten met de toekomstige eigenaar van deze locatie (de initiatiefnemer van de beoogde ontwikkeling) en heeft betrekking op de voorgenomen realisatie van een vrijstaande woning met bijbehorende voorzieningen waaronder de landschappelijke inpassing van de nieuwe woonbebouwing.

In de overeenkomst is onder andere het volgende afgesproken:

  1. De gemeente spant zich in om de realisatie van het bouwplan van de initiatiefnemer planologisch mogelijk te maken. Zij bevordert de procedurele afwikkeling van het bestemmingsplan.
  2. De initiatiefnemer is verplicht de door de gemeente te maken kosten voor de totstandkoming van het bestemmingplan (onder meer kosten voor het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan en het toetsen van de bijbehorende onderzoeken) te voldoen.
  3. De initiatiefnemer is verplicht de eventueel uit het bestemmingsplan voortkomende planschade te vergoeden.
  4. De gemeente behoudt volledig haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid en bevoegdheid ten aanzien van het ruimtelijke ordeningsproces.
  5. De initiatiefnemer is gehouden het project uit te voeren conform door de gemeente vastgestelde eisen en randvoorwaarden. Deze eisen en randvoorwaarden hebben met name betrekking op de (landschappelijke) inrichting van het terrein. De inrichting is gericht op het behoud en de versterking van de kwaliteit van het landschap door voorschriften betreffende groenvoorzieningen. Verder heeft een deel van de eisen betrekking op het navolgen van milieuvoorschriften. Op een aanpassing van de inrit en het kappen en herplanten van een boom aan de Burg. Jhr. Von Heijdenlaan na, zijn er geen ingrepen noodzakelijk in de openbare ruimte.

Deze overeenkomst is te beschouwen als een anterieure overeenkomst. Dit betekent dat er geen exploitatieplan vastgesteld hoeft te worden. Met de gesloten overeenkomst wordt voldaan aan de verplichting dat het kostenverhaal anderszins is verzekerd zoals omschreven in artikel 6.12 van de Wro. Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer P. van Dongen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 - 11373299 of via het digitaal contactformulier.

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch

Het besluit om een anterieure overeenkomst aan te gaan is ook gepubliceerd in Gemeenteblad 14 september 2023 op de website van de Overheid​​​​​​​.

De Groote Wielen, deelgebied Centrum-Tuinenrijk

Voorgenomen verkoop van gronden De Groote Wielen, deelgebied Centrum-Tuinenrijk

Datum publicatie: 8 september 2023

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft het voornemen om bouwrijpe gronden, gelegen in deelgebied Centrum-Tuinenrijk van de gebiedsontwikkeling De Groote Wielen, te verkopen aan AM B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende aan de Ptolemaeuslaan 80, 3528 BP te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30160235, ten behoeve van de realisatie van circa 43 grondgebonden koopwoningen.

De gemeente heeft een koopovereenkomst met AM B.V. gesloten op grond waarvan zij verplichtingen op zich hebben genomen tot de realisatie van deze woningen. Zodra 70% van de te realiseren woningen is voorverkocht zullen de benodigde gronden aan AM B.V. worden geleverd. Tot die tijd worden de betreffende gronden exclusief voor hen gereserveerd.

De gemeente geeft hiermee invulling aan een bouwclaim/productierecht dat Hertogbouw 3 C.V., statutair gevestigd te Oss, kantoorhoudende aan de Kanaalstraat 12, 5347 KM te Oss, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17105735 heeft verkregen, als tegenprestatie voor de levering aan de gemeente van haar in eigendom toebehorende gronden in De Groote Wielen. Deze bouwclaim is vastgelegd door middel van de Raamovereenkomst De Groote Wielen die in 2001 tot stand is gekomen. AM B.V. treedt op als gedelegeerd ontwikkelaar van Hertogbouw 3 C.V.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is op grond van het voorgaande van mening, dat zij – in afwijking van het uitgangspunt dat een overheid bij het voornemen tot verkoop van onroerende zaken via een selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet geven om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot een één-op-één verkoop van de hier bedoelde gronden omdat AM B.V. gezien de bouwclaim de enige serieuze gegadigde is om voornoemde gronden te kopen.

Tegen de voorgenomen overdracht kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen overdracht en merkt u zichzelf aan als belanghebbende dan dient u dat, binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer R. Boom. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 - 20286499 of via het digitaal contactformulier.

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch

Het voornemen van de verkoop van de gronden is ook gepubliceerd in Gemeenteblad 14 september 2023 op de website van de Overheid.