Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die onderwijs gevolgd hebben in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs. 

Voortijdig schoolverlaten

Gaat een jongere zonder startkwalificatie van school? Dan noemen we dat voortijdig schoolverlaten. De gemeente helpt dan bij het vinden van een opleiding en/of (leer)baan. Jongeren die nog niet weten wat ze willen doen, kunnen terecht bij het Doorstroompunt 073 en T.O.M. (Traject op Maat).

Doorstroompunt 073

RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Jongeren die al een tijd lang niet meer naar school gaan of helemaal zijn gestopt  krijgen begeleiding van het Doorstroompunt 073. Het doel is dat zij toch nog een diploma halen, werk vinden of een combinatie daarvan. Jongeren die niet meer naar school gaan en geen startkwalificatie hebben, krijgen een brief van het Doorstroompunt 073. Jongeren tot 23 jaar kunnen ook zelf contact opnemen met het Doorstroompunt 073 als zij hulp willen bij het vinden van een opleiding en/of werk. Een jobcoach kan daarbij helpen. Ook op de werkvloer als jongeren dreigen uit te vallen omdat ze niet mee kunnen komen.

Vul het antwoordformulier in, gebruik het digitaal contactformulier of bel naar (073) 615 51 55. We maken dan een afspraak of komen thuis op bezoek.

Leerplichtambtenaren

Leerplichtambtenaren controleren of iedereen naar school gaat. Ze geven voorlichting en advies. Ook zorgen ze voor begeleiding en bemiddeling. Bijvoorbeeld bij problemen tussen leerling, ouders en school. Of bij het plaatsen van kinderen of jongeren die uitvallen of dreigen uit te vallen. Het overtreden van de leerplichtwet kan leiden tot een officiële waarschuwing of een verwijzing naar bureau HALT. Of tot het stopzetten van de kinderbijslag en/of het opmaken van proces-verbaal. Wilt u contact met een leerplichtambtenaar? Bel dan naar (073) 615 51 55 of stuur een bericht via het digitaal contactformulier.

Schorsing

Wordt een leerling geschorst? Dan mag hij of zij tijdelijk de lessen niet volgen en soms ook niet op school komen. De ouders krijgen een brief van de school. De leerplichtambtenaar kan de school, de leerling en de ouders ondersteunen tijdens een schorsing. 

Verwijdering

Bij verwijdering mag een leerling niet meer op school komen. De school moet samen met de ouders naar een nieuwe school zoeken. De school moet de Onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar laten weten dat de leerling is verwijderd. De leerplichtambtenaar kan de school, de leerling en de ouders ondersteunen bij het vinden van een oplossing. 

Vrijstelling

Als het nodig is, kan de leerplichtambtenaar namens burgemeester en wethouders vrijstelling van schoolbezoek geven. Vrijstelling vraagt u aan met dit digitaal formulier

Vakantieverlof

Kinderen mogen niet buiten de schoolvakanties (mee) op vakantie. Er zijn uitzonderingen. Als u tijdens geen enkele schoolvakantie ten minste twee weken op gezinsvakantie kunt gaan. Of als u een beroep hebt waardoor het onmogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. U kunt dan met het formulier Verzoek verlof (pdf) voor maximaal tien schooldagen vakantieverlof aanvragen bij de directeur van de school. Er zijn wel voorwaarden. U moet de aanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur indienen. En het verlof mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Bijzonder verlof

Zijn er bijzondere omstandigheden voor verlof? Bijvoorbeeld een huwelijk of ernstige ziekte van naaste familie, een begrafenis of een jubileum? Met het formulier Verzoek verlof (pdf) vraagt u bijzonder verlof voor maximaal tien schooldagen aan bij de directeur van de school. Bijzonder verlof voor meer dan tien schooldagen vraagt u aan bij de leerplichtambtenaar met het digitaal formulier.

Absoluut verzuim

Kreeg u een brief van de gemeente waarin we vragen of het klopt dat uw kind niet op een school staat ingeschreven? Geef het antwoord door via het digitaal formulier. Vult u liever een papieren formulier in? Vraag dit dan op via e-mail: leerplicht@s-hertogenbosch.nl of telefonisch: (073) 615 51 55.