Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

We hebben in Nederland een Leerplichtwet. Hierin staat dat kinderen van 5 tot 18 jaar verplicht zijn om naar school te gaan. Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt, tot het einde van het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar wordt. Meteen na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren onderwijs moeten volgen tot hun 18e verjaardag of eerder. En tot ze een startkwalificatie (minimaal diploma van HAVO, VWO of MBO-2 niveau) hebben.

Voortijdig schoolverlaten

Gaat een jongere zonder startkwalificatie van school? Dan noemen we dat voortijdig schoolverlaten. De gemeente wil deze jongeren helpen bij het vinden van een opleiding en/of (leer)baan. Voor de jongeren die nog niet weten wat ze graag willen doen, hebben we T.O.M. (Traject op Maat).

Kreeg je een brief van de gemeente waarin we je vragen wat je overdag doet? Geef dit dan door via het RMC antwoordformulier. Vul je liever een papieren formulier in? Vraag dit dan op via e-mail, rmc@s-hertogenbosch.nl of telefonisch, (073) 615 51 55.

Leerplichtambtenaren

Leerplichtambtenaren controleren of iedereen naar school gaat. Ze geven voorlichting en advies. Ook zorgen ze voor begeleiding en bemiddeling. Bijvoorbeeld bij problemen tussen leerling, ouders en school. Of bij het plaatsen van kinderen of jongeren die uitvallen of dreigen uit te vallen. Het overtreden van de leerplichtwet kan leiden tot een officiële waarschuwing of een verwijzing naar bureau HALT. Of tot het stopzetten van de kinderbijslag en/of het opmaken van proces-verbaal. Wilt u contact met een leerplichtambtenaar? Bel dan naar (073) 615 51 55 of stuur een bericht via het digitale contactformulier.

Schorsing

Wordt een leerling geschorst? Dan mag hij of zij tijdelijk de lessen niet volgen en soms ook niet op school komen. De ouders krijgen een brief van de school. De leerplichtambtenaar kan de school, de leerling en de ouders ondersteunen tijdens een schorsing. 

Verwijdering

Bij verwijdering mag een leerling niet meer op school komen. De school moet samen met de ouders naar een nieuwe school zoeken. De school moet de Onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar laten weten dat de leerling is verwijderd. De leerplichtambtenaar kan de school, de leerling en de ouders ondersteunen bij het vinden van een oplossing. 

Vrijstelling

Als het nodig is, kan de leerplichtambtenaar namens burgemeester en wethouders vrijstelling van schoolbezoek geven. Vrijstelling vraagt u aan met dit digitale formulier

Vakantieverlof

Kinderen mogen niet buiten de schoolvakanties (mee) op vakantie. Er zijn uitzonderingen. Als u tijdens geen enkele schoolvakantie ten minste twee weken op gezinsvakantie kunt gaan. Of als u een beroep hebt waardoor het onmogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. U kunt dan met het formulier Verzoek verlof (pdf) voor maximaal tien schooldagen vakantieverlof aanvragen bij de directeur van de school. Er zijn wel voorwaarden. U moet de aanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur indienen. En het verlof mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Bijzonder verlof

Zijn er bijzondere omstandigheden voor verlof? Bijvoorbeeld een huwelijk of ernstige ziekte van naaste familie, een begrafenis of een jubileum? Met het formulier Verzoek verlof (pdf) vraagt u bijzonder verlof voor maximaal tien schooldagen aan bij de directeur van de school. Bijzonder verlof voor meer dan tien schooldagen vraagt u aan bij de leerplichtambtenaar met het digitale formulier.

Absoluut verzuim

Kreeg u een brief van de gemeente waarin we vragen of het klopt dat uw kind niet op een school staat ingeschreven? Geef het antwoord door via het digitale formulier. Vult u liever een papieren formulier in? Vraag dit dan op via e-mail: leerplicht@s-hertogenbosch.nl of telefonisch: (073) 615 51 55.