Tekening van een bestemmingsplan

Geen nieuwe bestemmingsplannen meer na 1 augustus 2023

Aangemaakt op: 08-06-2023
Laatste wijziging op: 02-10-2023 13:40:42

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt o.a. de Wet ruimtelijke ordening. Onze bestemmingsplannen worden dan vervangen door één omgevingsplan. Met de nieuwe wet kan de gemeente dan ook geen nieuwe bestemmingsplannen meer vaststellen.

Overgangssituatie

De Omgevingswet regelt wel een overgangssituatie voor bestemmingsplannen. Bestemmingsplannen waarvan het ontwerp nog voor 1 januari 2024 ter inzage is gelegd, mogen na deze datum nog worden vastgesteld op basis van de Wet ruimtelijke ordening.

Voorbereidingstijd

Voor een nieuw bestemmingsplan is een goede voorbereiding nodig. We gaan in gesprek met de omgeving en er moeten veel stukken en rapporten worden opgesteld. Behalve de gemeente kijkt ook de provincie en het waterschap mee. Tot slot neemt het college van burgemeesters en wethouders een beslissing over dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan. Omdat dit voorbereidingsproces tijd vraagt,  is ervoor gekozen geen bestemmingsplanprocedure meer te starten als er op 1 augustus 2023 geen compleet ontwerpbestemmingsplan beschikbaar is. Dit geeft initiatiefnemers duidelijkheid. Ook voorkomt het dat er in de laatste maanden van het jaar nog onvolledige plannen worden ingediend, waarbij het ter inzage leggen van een ontwerpbestemmingsplan niet realistisch is.

Voor lopende projecten kan een uitzondering worden gemaakt op de gestelde datum van 1 augustus 2023. Daarbij moet het duidelijk zijn dat terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan nog voor 1 januari 2024 gehaald kan worden. Dit gebeurt uitsluitend in overleg met en na instemming van de gemeente.

Werkwijze vanaf 1 augustus 2023

De gestelde datum van 1 augustus 2023 betekent niet dat er voor initiatieven die strijdig zijn met het geldende bestemmingsplan, geen andere mogelijkheden zijn. Met deze mogelijkheden kunnen we voorkomen dat initiatieven blijven liggen. Er zijn dan de volgende opties:

 1. Een omgevingsvergunning – uitgebreide afwijking bestemmingsplan
  Sommige projecten kunnen mogelijk gemaakt worden met een omgevingsvergunning voor het afwijken van een geldend bestemmingsplan. Zo’n omgevingsvergunning moet vóór 1 januari 2024 aangevraagd zijn.
 2. Een omgevingsvergunning – buitenplanse afwijking Omgevingsplan
  Vanaf 1 januari 2024 heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch één Omgevingsplan. Alle dan geldende bestemmingsplannen gaan daar automatisch in op. Dan is ook een aanvraag om een omgevingsvergunning onder de Omgevingswet mogelijk, waarbij kan worden afgeweken van het Omgevingsplan.
 3. Wijziging Omgevingsplan
  Na 1 januari 2024 bestaat er ook de mogelijkheid om het Omgevingsplan te wijzigen.
  De keuze voor een bepaalde procedure hangt af van de aard van het project en de planning. De gemeente kan een initiatiefnemer hierover informeren.

Meer informatie

Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met dhr. T. Habraken via 073 – 615 5626.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.