Portretfoto van wethouder Rick Vermin (GroenLinks)

Gelijke kansen voor iedereen, meedoen binnen ieders eigen talent

Aangemaakt op: 15-11-2023
Laatste wijziging op: 15-11-2023 13:10:52

De naam was al bekend, maar nu is het officieel. Rick Vermin is gisteren door de Raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch geïnstalleerd als wethouder voor GroenLinks. Rick Vermin (44) was tot kort stadsdeelbestuurder in Amsterdam Oost. Een stadsdeel dat ongeveer net zo groot is als ‘s-Hertogenbosch. Als bestuurder was hij daar verantwoordelijk voor de portefeuilles openbare ruimte, duurzaamheid, verkeer en vervoer. Nu als wethouder namens GroenLinks gaat hij zich onder andere bezig houden met talentontwikkeling, gezondheid, milieu en knooppunt station: Bosch Centraal.

Voor wethouder Rick Vermin is zijn portefeuille niet helemaal nieuw. Met zijn eerdere ervaring in het sociaal domein kan hij zijn GroenLinks hart laten spreken en doorbouwen op wat zijn voorganger Ufuk Kâhya al in gang heeft gezet. In het bestuursakkoord staat het helder verwoord: stevig investeren in gelijke kansen voor iedereen. Zodat iedereen volop mee kan doen in onze samenleving.

Kennismaken met de stad

Wethouder Rick Vermin: ‘Ik ga eerst kennismaken met de stad, ontdekken wat speelt in de samenleving en hoe ik samen met bewoners en maatschappelijke partners kan bijdragen aan een gezonde en talentvolle stad. Een stad waarin de mens centraal staat. Wat daar voor nodig is en hoe we dat kunnen bereiken.

De kracht is om de portefeuilles met elkaar te verbinden, daar waar de raakvlakken zitten maken we het verschil en biedt het volop kansen. Voor mij als bestuurder is het een grote uitdaging om samen met onze inwoners te werken aan een gezonde, fijne en leefbare samenleving die deze mooie stad biedt.’

Bosch Centraal

Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van Bosch Centraal: een toekomstgericht centraal station en stationsgebied. We doen dit in nauwe samenwerking met alle betrokkenen, waaronder de inwoners van de stad, de reizigers, omwonenden, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de directe omgeving.

Rick Vermin: ‘onlangs is gestart met het ophalen van de eerste ideeën hiervoor. Ik stap graag op deze rijdende trein. Ik hecht er grote waarde aan om ook dit samen met inwoners te doen en niet alleen vanuit het Stadhuis.’

Gelijke kansen en vertrouwen

De wethouder vindt het belangrijk dat we voor iedereen gelijke kansen creëren. Om dit bereiken is het noodzakelijk om meer te investeren in mensen die een achterstand hebben om welke reden dan ook. Daarbij staat hij voor: publieke belangen, een leefbare duurzame stad en inclusiviteit, zodat iedereen kan meedoen naar behoefte.

Wethouder Rick Vermin:’ de overheid moet het vertrouwen naar de burgers herstellen. We moeten als gemeente problemen oplossen, een open vizier hebben en voor iedereen bereikbaar zijn. Daarnaast moeten we geen dingen beloven die we niet waar kunnen maken en moeten we consequent zijn én daarbij ga ik het gesprek nooit uit de weg.’

Portefeuilleverdeling college

Met de benoeming van  Rick Vermin is het college weer compleet. Ze verwelkomt Rick Vermin als hun nieuwe collega en zien ernaar uit om samen te werken aan de toekomst van ‘s-Hertogenbosch. Het college heeft vandaag de portefeuilleverdeling vastgesteld. De portefeuilles van wethouder Rick Vermin zijn Talentontwikkeling, Gezondheid en Inclusie. In de herziene verdeling is wethouder Ralph Geers vanaf heden wethouder Economie, Leefomgeving en Digitalisering. Bij de overige portefeuillehouders hebben geen wijzigingen plaatsgevonden.

De portefeuilleverdeling is nu als volgt:

Burgemeester (Jack) Mikkers

Openbare orde en veiligheid, leefbaarheid en opvang vluchtelingen

 • Algemene bestuurszaken
 • Bestuurlijke organisatie
 • Openbare orde
 • Veiligheid en geïntegreerd veiligheidsbeleid
 • Opvang vluchtelingen/ontheemden
 • Brandweer
 • Bovengemeentelijke betrekkingen
 • Relatie zustersteden
 • Communicatie, representatie en citymarketing
 • Coördinatie lobby en strategie

Wethouder (Mike) van der Geld

Duurzame verstedelijking, financiën en cultuur

 • Verstedelijking
 • Spoorzone
 • Ruimtelijke ordening
 • Energietransitie
 • Cultuur
 • Financiën

Wethouder (Ralph) Geers

Economie, leefomgeving & digitalisering

 • Economische zaken
 • Programma datastad
 • Openbare ruimte
 • Water & Groen
 • Dierenwelzijn
 • Afvalstoffendienst
 • VTH (Vergunningen, Toezicht & Handhaving)
 • Personeel & Organisatie

Wethouder (Rick) Vermin

Talentontwikkeling, gezondheid & inclusie

 • Onderwijs
 • Jongeren
 • Positief preventief jeugdbeleid
 • Positieve gezondheid (samen gezond)
 • Milieu
 • Waterveiligheid
 • Stikstof
 • Inclusie
 • Knooppuntontwikkeling station ’s-Hertogenbosch

Wethouder (Roy) Geers

Wijken, dorpen en bereikbaarheid

 • Wijk- en dorpsgericht werken
 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Accommodatiebeleid
 • Evenementen
 • Buitengebied
 • Omgevingswet
 • Publieke dienstverlening
 • Bestuursraad Empel Meerwijk

Wethouder (Marianne) van der Sloot

Werk en inkomen, sociale structuur, sport en erfgoed

 • Werk- en inkomen
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Armoede en schulden
 • Sociale structuur (eenzaamheid, vrijwilligers, mantelzorg, dementie)
 • Sport
 • Erfgoed
 • Toerisme
 • Brabantstad
 • Bestuursraad Engelen Bokhoven

Wethouder (Pieter-Paul) Slikker

Zorg, wonen en bestuurlijke vernieuwing

 • Wonen
 • Huisvesting bijzondere groepen
 • Zorg
 • Jeugdzorg
 • Toegang en regie (KOO)
 • Inkoop sociaal domein
 • Bestuurlijke vernieuwing

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.