Aanvullende maatregelen vooral gericht op sociaal domein

20 januari 2021
Luchtfoto van 's-Hertogenbosch

Het aantal corona besmettingen neemt iets af, maar niet hard genoeg. Daarom heeft het kabinet besloten de huidige lockdown tot 9 februari te verlengen. Tijdens de persconferentie op 20 januari zijn opnieuw maatregelen aangekondigd waaronder – na instemming van de Tweede Kamer – een avondklok. Dat betekent in ieder geval dat nog langer een beroep wordt gedaan op ons uithoudingsvermogen.

Zo zien we dat onze inwoners naast ‘corona-moeheid’ steeds meer ‘corona-stress’ ervaren. Bijvoorbeeld doordat thuiswerken in veel huishoudens gecombineerd moet worden met het geven van thuisonderwijs aan de kinderen. Daarnaast blijft de leefwereld van jongeren nog steeds zeer beperkt. Om met name huishoudens te ondersteunen en problemen bij jongeren te voorkomen, heeft het college enkele nieuwe maatregelen genomen. Deze zijn aanvullend op het brede pakket aan maatregelen dat de gemeente al kent. Omdat de corona maatregelen van het kabinet grotendeels hetzelfde zijn gebleven, blijft dat pakket verder onveranderd. 

Jongeren

Kinderopvang en onderwijs blijven nog gesloten tot ten minste 9 februari. Het online thuisonderwijs is inmiddels veel beter geregeld dan in de eerste lockdown. Leraren, maar ook leerlingen en studenten, hebben geleerd hoe het leerproces zo goed mogelijk door kan gaan. Tegelijkertijd wordt zichtbaar dat dit een groot beroep doet op ouders die thuisonderwijs moeten combineren met thuiswerken. Het college spreekt dat ook zijn waardering uit voor de manier waarop ouders en ook kinderen hiermee omgaan. Gelukkig blijken veel ouders te beschikken over een eigen netwerk dat helpt bij de opvang en thuisonderwijs. 

Daarnaast is er ook een groep ouders die niet in staat is om goede begeleiding te bieden. Daarom hebben we met onze aanpak Gelijke kansen extra aandacht voor de gevolgen van corona op talentontwikkeling. Zo is er speciale aandacht voor de overstapmomenten zoals de deelname aan peuterarrangementen en de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Juist nu is het belangrijk om voorwaarden te scheppen voor gelijke kansen. De gemeente trekt hierin samen op met de kinderopvang, met haar onderwijspartners en het jongerenwerk.  

Leerlingen, maar ook studenten in het mbo krijgen de mogelijkheid om op school online onderwijs te volgen wanneer dat thuis niet goed lukt. Daarnaast is er voor kinderen tot 12 jaar van ouders met cruciale beroepen de mogelijkheid van noodopvang in de kinderopvang of op school. Hiervan wordt ook in ’s-Hertogenbosch veel gebruik van gemaakt. Ongeveer 1.500 kinderen in het basisonderwijs krijgen noodopvang, dit is ruim 10% van het totale aantal leerlingen. Twee derde daarvan heeft ouders met cruciale beroepen. Scholen regelen deze noodopvang zelf of werken samen met kinderopvang, jongerenwerk of de flexpool van Compas073. 

We weten dat de ontwikkeling van sommige jongeren kwetsbaar is. Scholen, leerplicht, schoolmaatschappelijk werk en jeugdverpleegkundigen werken samen om met deze leerlingen (en hun ouders) in gesprek te komen. Jongeren bieden we voorzieningen zoals Dropzone waar ze met 
vragen of problemen rondom eenzaamheid terecht kunnen. Als een school een leerling niet kan bereiken, kan ze dit melden bij leerplicht, die nog dezelfde dag een deurbezoek aflegt. Op basis van deze werkwijze hebben we in de eerste week na de kerstvakantie slechts enkele meldingen gehad. We vermoeden echter dat dit aantal zal toenemen.

Aandacht voor herstel op twee snelheden

Nu het vaccineren is begonnen en er voorzichtig enig licht gloort aan het eind van de tunnel, richten we onze aandacht steeds meer op de gevolgen van de coronacrisis voor de langere termijn, na de lockdown. De vraag die daarbij speelt is hoe mensen opkrabbelen uit de crisis. De verwachting is dat mensen met een hogere sociaaleconomische status de crisis snel achter zich kunnen laten en snel de weg omhoog vinden. Voor mensen met een lagere sociaaleconomische status kan dit aanzienlijk moeilijker zijn. Dit brengt het reële risico van een grotere tweedeling en een grotere kansenongelijkheid met zich mee.

Vanuit onze aanpak ‘Helpen, Ondersteunen en Perspectief bieden’ willen we hierop krachtig ingrijpen. Uiteraard binnen de mogelijkheden die we als gemeente hebben. We zijn daarom zelf en met onze partners uit de kinderopvang, het onderwijs, het jongerenwerk en welzijns- en zorginstellingen volop bezig met het uitwerken van handelingsperspectieven voor de langere termijn. Op basis van een goede analyse van cijfers en verhalen pakken we door om de positie van onze kinderen, jongeren, werkenden, niet-werkenden en ouderen niet te laten verslechteren en daar waar mogelijk zelfs te verbeteren. Hierbij bouwen we voort op de bestaande beleidslijnen voor talentontwikkeling, kansengelijkheid, eenzaamheid, positieve gezondheid, armoede en schulden, werk en inkomen, zorg en ondersteuning.

Detailhandel

De huidige lockdown heeft ook grote gevolgen voor de detailhandel. We zijn daarover in gesprek met de partners van centrummanagement in de binnenstad en in Rosmalen. Maar ook met ondernemers zelf uit verschillende branches. Over hoe we ondernemers verder kunnen ondersteunen, aanvullend op de landelijke maatregelen. We doen dat onder andere door samen te werken aan perspectief voor de periode na de lockdown.