Ontwerpstructuurvisie A2 Deil-Vught: zienswijzen indienen

10 juni 2021
Foto van verkeer op de snelweg

Vanaf woensdag 9 juni 2021 tot en met dinsdag 20 juli 2021 kan iedereen die dat wil, zijn mening geven over de voorkeursbeslissing A2 Deil-Vught zoals deze is opgenomen in de ontwerpstructuurvisie, het milieueffectrapport (MER) en alle achterliggende documenten.

Dat heet een zienswijze indienen. De documenten zijn te raadplegen op de website van Platform Participatie. Daar kan ook een zienswijze worden ingediend.

De ontwerpstructuurvisie

De ontwerpstructuurvisie is het eindresultaat van de MIRT-verkenning A2 Deil–Vught. Tijdens de verkenning zijn de problemen met de doorstroming en verkeersveiligheid op dit deel van de A2 in beeld gebracht en zijn mogelijke oplossingen onderzocht. Uiteindelijk is een pakket aan maatregelen samengesteld om de problemen op de A2 aan te pakken.

Dit pakket aan maatregelen heet de voorkeursbeslissing en is vastgelegd in de ontwerpstructuurvisie. De belangrijkste maatregelen zijn:

  1. Verbreding van de A2 tussen knooppunten Deil en Empel met één rijstrook per rijrichting naar 2x4 rijstroken.
  2. Een extra brug over de Waal ten oosten van de bestaande brug.
  3. Een extra brug over de Maas ten oosten van de bestaande bruggen.
  4. Toevoeging van een derde rijstrook aan de parallelrijbaan van de A2 Ring ’s­-Hertogenbosch. Daarbij gaat er een maximumsnelheid gelden van 100 km/u op hoofd­ en parallelbanen.
  5. Aanpassingen in knooppunt Deil.
  6. Maximale inzet op een Breed mobiliteitspakket.

Zienswijzeprocedure

Op woensdag 9 juni a.s. worden alle documenten die horen bij de voorkeursbeslissing, zoals de ontwerpstructuurvisie, het milieueffectrapport (MER) en andere onderliggende documenten ter inzage gelegd: digitaal en op papier. Iedereen die dat wil, kan dan via het indienen van een zienswijze zijn mening over de voorgenomen maatregelen geven. Op hiernaast genoemde website vindt u vanaf woensdag 9 juni a.s. alle documenten die horen bij de zienswijzeprocedure: www.platformparticipatie.nl/a2deilvught. Ook vindt u daarmeer informatie over de manieren waarop u een zienswijze kunt indienen.  

Online informatiebijeenkomsten

Op 22, 29 en 30 juni 2021 vinden online informatiebijeenkomsten plaats over de voorkeursbeslissing voor het traject A2 Deil-Vught en de mogelijkheid om zienswijzen hierover in te dienen. Meer informatie over deze bijeenkomsten vindt u vanaf woensdag 9 juni a.s. op deze website.