Noodopvang asielzoekers

Op het terrein waar ooit Hypeco gevestigd was, in de directe buurt van Autotron, is een noodopvang voor 300 asielzoekers. De bewoners van de noodopvang zijn sinds eind februari in onze gemeente. Het gaat om een gemêleerd gezelschap. Zo zijn er bewoners die net in Nederland zijn en na een kort verblijf in Ter Apel hier zijn gekomen. Daarnaast zijn er ook 146 bewoners met een verblijfsvergunning. Er zijn veel kinderen en jongeren, meer dan de helft is jonger dan achttien jaar. Het gaat goed, de sfeer is goed. Er zijn speeltoestellen geleverd vanuit het AZC Budel en er wordt veel gesport met een sportwerker buiten op het veld. Ook voor omwonenden is het rustig.

Ontmoeten en ontspanning

De diverse nieuwkomers in onze gemeente willen graag een plek vinden in onze samenleving. Ze zien er naar uit om de stad, ons land en onze cultuur en de mensen te leren kennen.

Onderwijs

De kinderen die worden opgevangen op het Hypeco-terrein zijn direct na de meivakantie gestart bij basisscholen in de buurt. De jongeren in de leeftijd twaalf tot achttien jaar zijn ingestroomd bij de Internationale Schakelklas (ISK), die is gevestigd op de locatie van het Jeroen Bosch College.

Waarom heeft het college dit besluit genomen?

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Er zijn dringend extra opvanglocaties nodig, onder meer omdat de laatste tijd veel Afghaanse evacués naar ons land zijn gekomen. Van het COA en de provincie Noord-Brabant hebben wij het verzoek gekregen of het mogelijk is om asielzoekers tijdelijk op te vangen op het oude terrein van Hypeco in de directe buurt van Autotron.

Als er niet voldoende plekken voor opvang komen, moeten de mensen worden ondergebracht in noodopvanglocaties zoals sporthallen (de zogenoemde crisisnoodopvang). Die zijn niet geschikt voor de langdurige opvang van groepen mensen. De oproep voor noodopvang is gedaan aan alle gemeenten in Nederland. Intussen is er op verschillende plaatsen in Nederland noodopvang. En er zijn nog meer gemeenten in het land waar het COA mee in gesprek is.

Wethouder Mike van der Geld: “We zijn van mening dat we om humanitaire redenen en onze ervaringen in het verleden, als gastvrije gemeente verantwoordelijkheid moeten nemen.”

Hoe is de veiligheid rond de noodopvang geregeld?

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Dit doet de organisatie in samenwerking met de beveiligingsbedrijf Trigion. Tussen 8.00 uur en 22.00 uur zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie. Waar nodig is er contact tussen het COA en de politie.

Om de noodopvang zo goed mogelijk te laten verlopen voor buurtbewoners en asielzoekers, hebben we met het COA een aantal afspraken gemaakt. Zo zet het COA zich maximaal in om te voorkomen dat asielzoekers zich vervelen. Ook krijgen de bewoners begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid maar ook omgangsvormen in Nederland.

Daarnaast komt een beheergroep. In deze beheergroep zitten mensen uit de buurt en medewerkers van COA, politie (wijkagent) en gemeente. De beheergroep bespreekt vragen, zorgen en ideeën van bewoners en ondernemers.

Wat doen de bewoners overdag?

De mensen die in de opvang wonen, mogen zich vrij bewegen in de gemeente. Wanneer de asielzoekers op de locatie komen, dan krijgen ze informatie over hun rechten en plichten. In de noodopvang gelden regels. De bewoners ontvangen die regels in hun eigen taal. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen verblijf. Leerplichtige kinderen volgen onderwijs.

Daarnaast hebben volwassenen gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan op en buiten de locatie zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving zoeken we naar een nuttige tijdsbesteding. Asielzoekers mogen ook beperkt werken.

Benieuwd hoe het leven in een azc er uit ziet? Kijk op de website van het COA.

Wat is de precieze locatie van de noodopvang?

De noodopvang komt op het oude terrein van Hypeco, dichtbij Autotron. De ontsluiting van de noodopvang verloopt via een eigen weg van Libéma. Deze komt uit bij de kruising van de Coppensdijk met Rijksweg-Zuid.

Luchtfoto locatie noodopvang

Hoe ziet de opvang eruit?

De asielzoekers worden opgevangen in paviljoens. In de komende weken wordt het terrein in gereedheid gebracht en worden er paviljoens neergezet. Het is de bedoeling dat vanaf 28 februari de eerste bewoners hier kunnen worden opgevangen.

Welke groepen asielzoekers komen in de noodopvang?

Het isnog niet bekend welke groepen asielzoekers straks in de noodopvang komen. Het gaat om mensen van verschillende leeftijden en nationaliteiten, alleengaanden en gezinnen die asiel aanvragen in Nederland. Het COA stuurt de mensen na aankomst in Nederland naar (nood)opvanglocaties door. Het aantal alleengaande mannen is in het algemeen hoger dan het aantal gezinnen en of alleengaande vrouwen. Het is realistisch om aan te nemen dat een groot deel van de noodopvang zal bestaan uit alleengaande mannen. De samenstelling van de groep verandert voortdurend; het is daarom niet mogelijk zinnige voorspellingen te doen over wie er naar Den Bosch komt. Het COA zet zich in om tot een evenwichtige samenstelling van bewoners te komen. Daarbij is de instroom bepalend.

Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders, noodopvang, AZC's - wat is wat?

Vluchtelingen zijn mensen die vanwege oorlog of andere redenen vrezen voor hun leven en asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Tijdens de behandeling van hun asielaanvraag wonen ze in asielzoekerscentra (azc’s). Vluchtelingen met een verblijfstatus in Nederland noemen we statushouders. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland. Omdat de instroom van asielzoekers nu erg hoog is en de doorstroom van statushouders van de azc’s naar woningen door de krappe woningmarkt laag, komt het COA opvangplekken te kort. Om toch iedereen die in Nederland asiel aanvraagt op te kunnen vangen, zijn daarom extra opvanglocaties nodig: de tijdelijke noodopvang.  Het COA is wettelijk verplicht om asielzoekers op te vangen.

Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor opvang vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Zie ook de website van het COA.

Is er geen andere locatie beschikbaar voor deze groep mensen?

De gewoner opvanglocaties (asielzoekerscentra) zitten vol. Dit komt doordat er meer asielzoekers naar Nederland komen en de komst van Afghaanse evacués. De belangrijkste reden is het grote woningtekort in Nederland. Hierdoor zitten er ruim 11.000 statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) in gewone asielzoekerscentra die eigenlijk al moeten uitstromen naar woningen die er niet of onvoldoende zijn. Het COA is druk bezig met het zoeken naar nieuwe opvanglocaties. Normaal gesproken duurt dit traject langere tijd. Nu er snel extra opvangplaatsen nodig zijn, doet het COA een beroep op alle gemeenten in Nederland om voor tijdelijk een aantal vluchtelingen opvang te bieden. Het oude terrein van Hypeco is geschikt omdat het de ruimte biedt om paviljoens neer te zetten waarmee we snel een grote groep mensen kunnen opvangen.

Wanneer komen de eerste bewoners?

In de komende weken wordt het terrein voorbereid en worden er paviljoens neergezet. Het is de bedoeling dat vanaf 28 februari de eerste bewoners hier naartoe komen.

Hoeveel mensen worden er opgevangen?

Het COA heeft met de gemeente afgesproken dat er maximaal 300 mensen worden opvangen. De duur van de opvang is maximaal een jaar.

Hoe lang blijven de asielzoekers op deze locatie?

De duur van de opvang is maximaal een jaar.

Waar gaan de asielzoekers daarna naar toe?

Bij een deel van de mensen is nog niet bekent hoe de procedure er precies uit ziet. Het kan zijn dat zij doorstromen naar een andere opvanglocatie. Mensen met een verblijfsvergunning kunnen doorstromen naar een eigen woning in de regio.  

Worden de asielzoekers gescreend of onderzocht?

Na binnenkomst in Nederland worden asielzoekers geïdentificeerd en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt mogelijke documenten. De mensen krijgen een coronatest, als het nodig is een tbc-controle en krijgen een medische controle. De asielzoekers worden door het COA geregistreerd en zo snel mogelijk gescreend.

Mogen deze bewoners ook bezoek ontvangen?

Ja, ze mogen bezoek ontvangen. Het COA kent een bezoekersregeling.

Hoe zit het met de coronamaatregelen op de locatie?

Het COA volgt op al haar locaties de richtlijn COVID-19 en de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM. Alle bewoners worden bij aankomst in Nederland getest op corona en krijgen dan het vaccinatieprogramma aangeboden. Ook worden ze getest voordat ze naar een (nood)opvanglocatie gaan. Voor iedereen geldt het algemene advies: houd je aan de algemene preventieregels (afstand, handenwassen etc.) en laat je testen bij klachten. Wie toch besmet raakt, gaat in isolatie. Daarvoor heeft het COA speciale quarantaine-locaties.

Kan ik ook helpen bij de opvang?

In opvanglocaties voor asielzoekers zijn veel vrijwilligers actief. Ook buiten opvanglocaties zetten mensen zich in voor asielzoekers. Dat gebeurt ook door organisaties en bedrijven. Daar is het COA erg blij mee. In sommige gevallen zijn ook spullen welkom. Wilt u zich als vrijwilliger aanmelden en/of spullen doneren? Kijk op de website van het COA.

Ik heb kleding en goederen over. Kan ik deze ook brengen?

Het is op de noodopvang helaas niet mogelijk om kleding en goederen het sorteren en te verdelen. U kunt kleding en goederen het beste brengen naar inzamelpunten, zoals van het Leger des Heils. Als er kleding of goederen nodig zijn voor de bewoners van de locatie, dan maakt het COA gebruik van dit soort organisaties. U leest meer hierover op de website van het COA.

Wilt u meer weten of hebt u vragen?

Wilt u meer weten over de opvang van asielzoekers in Nederland? Raadpleeg de website van het COA.

Hebt u vragen over de noodopvang op het oude Hypeco-terrein? Ga naar de Contactpagina van het COA.

U kunt uw vragen, opmerkingen of klachten ook mailen via het digitale contactformulier.