Ontwerpbestemmingsplan Lage Diezebrug

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Lage Diezebrug’ (NL.IMRO.0796.0002505-1301) met ingang van 10 oktober 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Dit plan maakt de vervanging van de bestaande Hoge Diezebrug mogelijk door een nieuwe, lagere brug (Lage Diezebrug) op een nieuwe locatie circa 50 meter ten westen van de bestaande brug.

De Lage Diezebrug komt te liggen over de Dieze tussen de IJzergieterij aan de zijde van Tramkade/Kop van ’t Zand (zuidzijde) en het Werfpad aan de zijde van Orthenpoort-Noord (noordzijde). Het plangebied van de ontwikkeling omvat de gronden waar de nieuwe Lage Diezebrug komt over de Dieze inclusief de aansluitingen op de bestaande wegenstructuur aan zowel de noord- als de zuidzijde van de Dieze. Daarmee strekt het gehele plangebied zich uit van het Brugplein, over de Havendijk en Buitendijk, over de Dieze, het Werfpad tot de kruising Orthenseweg – Citadellaan.

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen.

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 13196602.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitaal formulier.
  • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de mevrouw H.V. Dijkman (afdeling Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw), tel. (073) 615 98 22.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur. Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Op de voorbereiding en het te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op de website van de Overheid.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.