Bestemmingsplan Lage Diezebrug

Op 12 december 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Lage Diezebrug’ gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 29 januari 2024 gedurende zes weken ter inzage.

Dit plan maakt de vervanging van de bestaande Hoge Diezebrug mogelijk door een nieuwe, lagere brug (Lage Diezebrug) op een nieuwe locatie circa 50 meter ten westen van de bestaande brug.

De Lage Diezebrug komt te liggen over de Dieze tussen de IJzergieterij aan de zijde van Tramkade/Kop van ’t Zand (zuidzijde) en het Werfpad aan de zijde van Orthenpoort-Noord (noordzijde). Het plangebied van de ontwikkeling omvat de gronden waar de nieuwe Lage Diezebrug komt over de Dieze inclusief de aansluitingen op de bestaande wegenstructuur aan zowel de noord- als de zuidzijde van de Dieze. Daarmee strekt het gehele plangebied zich uit van het Brugplein, over de Havendijk en Buitendijk, over de Dieze, het Werfpad tot de kruising Orthenseweg – Citadellaan.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn dat het plangebied van het bestemmingsplan is aangepast en de hoogte van de brug is geregeld. Het plangebied is kleiner gemaakt omdat de ligging van het Ravelijn is ingemeten waardoor de aanlanding van de brug op de zuidoever van de Dieze specifieker kan worden vastgelegd. Daarom is ook de regel over de maximale breedte van de brug geschrapt. Verder is een maximale bouwhoogte van de brug in de regels van het vastgestelde bestemmingsplan opgenomen. Ten slotte is de (niet-juridisch bindende) toelichting van het bestemmingsplan aangepast en aangevuld op het gebied van de ontwerpuitgangspunten, water en ecologie en enkele onderzoeken.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur. Ook vindt u de stukken op de website van Omgevingsloket (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.