Rechten van betrokkene

De gemeente ’s-Hertogenbosch gebruikt voor veel verschillende taken uw persoonsgegevens. Gebruikt de gemeente uw persoonsgegevens, dan hebt u verschillende rechten. Deze staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze webpagina staan deze rechten die u heeft beschreven. Veel van deze rechten bestaan uit verzoeken die u kunt doen. Vandaar dat de gemeente deze rechten ook wel een AVG-verzoek noemt. Onderaan deze pagina leest u hoe u een verzoek kunt doen.

Ik wil inzage in mijn persoonsgegevens

Met dit recht kunt u uw persoonsgegevens die de gemeente van u gebruikt inzien. Hierdoor weet u of en welke gegevens van u worden gebruikt. Daarnaast krijgt u ook informatie over het doel van het gebruik, aan wie de gegevens zijn gestuurd en waar de gegevens vandaan komen. U krijgt alleen inzage in de gegevens die over uzelf gaan.

Voorwaarden verzoek

Wilt u inzage, geef in uw verzoek aan om welke gegevens het gaat. Bijvoorbeeld uw Wmo dossier of een vergunningaanvraag. Hierdoor kunnen we gericht voor u aan de slag.

Ik wil mijn persoonsgegevens laten corrigeren

Vindt u onjuistheden in uw persoonsgegevens? U kunt vragen om uw gegevens aan te passen. Hierbij kunt u ook vragen om uw gegevens tijdelijk af te schermen. Ook kunt u vragen om gegevens aan te vullen als deze niet compleet zijn. De gemeente zorgt ervoor dat foute of niet complete gegevens verwijderd, aangevuld of veranderd worden als deze inderdaad fout of niet compleet zijn. Het recht op aanpassing geldt niet als het gaat om gegevens in de verplichte registers. Zoals in de basisregistratie personen (BRP). Ook geldt dit recht niet om professionele indrukken, meningen of conclusies van medewerkers aan te laten passen.

Hebben wij uw gegevens aangepast? Dan zijn wij ook verplicht om dit door te geven aan de organisaties met wie wij uw gegevens hebben gedeeld. Behalve als het informeren geen optie is of als dit enorm veel moeite kost.

Voorwaarden verzoek

Geef in uw verzoek duidelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat. Geef ook aan waarom het aangepast of aangevuld moet worden. Hierdoor kunnen we gericht voor u aan de slag.

Heeft u contact met de gemeente gehad en daar geen fout gevonden? Dan kan het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties u helpen de bron van de fout te zoeken. Kijk op de website van de RVIG.

Ik wil mijn persoonsgegevens laten verwijderen

U kunt vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. De gemeente verwijdert uw gegevens als u terecht aan geeft dat de gegevens:

  • niet kloppen, of
  • niet volledig zijn, of
  • deze niet (meer) nodig zijn, of
  • In strijd met de wet worden gebruikt.

Bij verwijdering van uw gegevens geeft de gemeente dit door aan andere organisaties als die uw gegevens ontvangen. In samenwerkingen betekent dit dat de gegevens ook worden aangepast bij de andere partners. Behalve als het informeren geen optie is of als dit enorm veel moeite kost.

Het recht op verwijdering geldt niet als het gaat om gegevens in de verplichte registers. Zoals de basisregistratie personen (BRP). Ook worden gegevens niet verwijderd als de wet zegt dat we deze moeten bewaren. Bijvoorbeeld omdat in de Archiefwet staat dat de gemeente aanvragen voor een uitkering of subsidie moeten bewaren voor een vastgelegde tijd.

Voorwaarden verzoek

Geef in uw verzoek duidelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat en waar ze voor worden gebruikt. Geef ook aan waarom deze verwijderd moeten worden. Als de gemeente besluit om de persoonsgegevens te verwijderen, dan wordt de verwijdering zo snel mogelijk uitgevoerd.

Ik wil het gebruik van mijn persoonsgegevens laten beperken

Soms kunt u vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we de gegevens wel bewaren, maar dat we ze niet verder gebruiken voor een specifiek doel. Gaat de gemeente hiermee akkoord, dan worden uw gegevens niet meer gebruikt voor dat specifieke doel. Dit kan alleen:

  • Wanneer u vindt dat de gegevens niet kloppen en wij tijd nodig hebben om dit te controleren. Wij mogen die gegevens dan niet gebruiken totdat wij een beslissing hebben genomen;
  • Wanneer u vindt dat wij uw gegevens niet gebruiken zoals het in de wet staat, maar u wil niet dat de gegevens verwijderd worden. De persoonsgegevens blijven dan opgeslagen en voor u bereikbaar;
  • Wanneer de gemeente de gegevens niet meer nodig heeft, maar u wel voor een juridische procedure of eis;

Voorwaarden verzoek

Geef in uw verzoek aan om welke persoonsgegevens het gaat, waar uw gegevens voor worden gebruikt en waarom de beperking nodig is. Gaat de gemeente akkoord, dan wordt de beperking zo snel mogelijk uitgevoerd.

Ik wil graag mijn persoonsgegevens meenemen (dataportabiliteit)

Dit is het recht om persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie. Het gaat om gegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven of omdat we een contract met u hebben afgesloten. Bij de gemeente komt dit niet vaak voor. Hierdoor wordt een verzoek voor dataportabiliteit vaak afgewezen.

Voorwaarden verzoek

Geef in uw verzoek aan of u deze persoonsgegevens zelf wilt ontvangen. Het is ook mogelijk dat deze direct aan een andere organisatie wordt verstuurd. Geef de organisatie en de contactpersoon dan duidelijk aan. Geef ook aan waar uw gegevens voor worden gebruikt. Bij dit recht gaat het alleen om digitale gegevens en dus niet om papieren dossiers.

Ik wil bezwaar maken tegen het gebruik van mijn persoonsgegevens

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kan alleen bij een taak van algemeen belang of een gerechtvaardigd belang. Ook hebt u het recht om niet afhankelijk van geautomatiseerde besluitvorming te zijn. Een geautomatiseerde beslissing is een beslissing die niet door een mens is gedaan.

Als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens dan maken wij als gemeente een afweging. Dit is een afweging tussen de belangen van de gemeente en uw rechten/belangen.

Voorwaarden verzoek

Geef in uw verzoek aan tegen welk gebruik u bezwaar maakt. Geef hierbij ook aan waarom u bezwaren heeft. Bij een toekenning van een bezwaar wordt het gebruik zo snel mogelijk aangepast of gestopt.

Hoe doe ik een verzoek?

Stuur een brief aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming via dit adres:

Contactgegevens:
Gemeente ’s-Hertogenbosch
t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch

Of stuur een bericht via het digitaal contactformulier.

Houd u daarbij rekening met het volgende:

1. Controleren identiteit

De gemeente controleert uw identiteit om te controleren of u de persoon bent die het verzoek doet. Hiervoor kunt u bij het verzoek een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs sturen. De foto en het BSN zijn niet nodig, dus deze kunt u doorstrepen. U kunt ook de KopieID app gebruiken van de Rijksoverheid. Wilt u uw kopie liever digitaal versturen, dan kunt u dat in uw verzoek aangeven. Ook kunt u op het Stadskantoor langskomen om uw identiteit te laten controleren. Bent u jonger dan zestien jaar of staat u onder curatele? Dan doet uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek.

2. Status van een AVG-verzoek

Als u een AVG-verzoek doet, dan moeten wij als gemeente daar correct op reageren. Door de Uitvoeringswet AVG zijn onze reacties op uw verzoek een formeel besluit. We moeten dus een formele procedure volgen. Hierdoor kunt u in bezwaar tegen het besluit en is beroep ook mogelijk bij de bestuursrechter.

3. Periode

U krijgt binnen een maand een reactie met onze beslissing. Als het gaat om een uitgebreid of complex verzoek, dan kan deze periode met maximaal 2 maanden worden verlengd. Hier wordt u binnen een maand van op de hoogte gesteld,

4. Vergoeding

De gemeente mag geen vergoeding vragen voor het afhandelen van uw verzoek. Alleen wanneer u bijvoorbeeld meerdere kopieën wilt of bij verzoeken die verschillende keren worden gedaan, kunnen wij de extra kosten voor de administratie in rekening brengen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.