Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die onderwijs gevolgd hebben in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs.

Leerplichtambtenaren

Leerplichtambtenaren controleren of iedereen naar school gaat. Ze geven voorlichting en advies. Ook zorgen ze voor begeleiding en bemiddeling. Bijvoorbeeld bij problemen tussen leerling, ouders en school. Of bij het plaatsen van kinderen of jongeren die uitvallen of dreigen uit te vallen. Het overtreden van de leerplichtwet kan leiden tot een officiële waarschuwing of een verwijzing naar bureau HALT. Of tot het stopzetten van de kinderbijslag en/of het opmaken van proces-verbaal. Wilt u contact met een leerplichtambtenaar? Bel dan naar (073) 615 51 55 of stuur een bericht via het digitaal contactformulier.

Schorsing

Wordt een leerling geschorst? Dan mag hij of zij tijdelijk de lessen niet volgen en soms ook niet op school komen. De ouders krijgen een brief van de school. De leerplichtambtenaar kan de school, de leerling en de ouders ondersteunen tijdens een schorsing.

Verwijdering

Bij verwijdering mag een leerling niet meer op school komen. De school moet samen met de ouders naar een nieuwe school zoeken. De school moet de Onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar laten weten dat de leerling is verwijderd. De leerplichtambtenaar kan de school, de leerling en de ouders ondersteunen bij het vinden van een oplossing.

Vrijstelling

Als het nodig is, kan de leerplichtambtenaar namens burgemeester en wethouders vrijstelling van schoolbezoek geven. Vrijstelling vraagt u aan met dit digitaal formulier.

Vakantieverlof

Kinderen mogen niet buiten de schoolvakanties (mee) op vakantie. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als u tijdens geen enkele schoolvakantie op gezinsvakantie kunt gaan. Of als u een beroep hebt waardoor het onmogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. U kunt dan met het formulier Verzoek vakantieverlof (pdf) voor maximaal tien schooldagen vakantieverlof aanvragen bij de directeur van de school. Er zijn wel voorwaarden. U moet de aanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur indienen. En het verlof mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Bijzonder verlof

Zijn er bijzondere omstandigheden voor verlof? Bijvoorbeeld een huwelijk of ernstige ziekte van naaste familie, een begrafenis of een jubileum? Met het formulier Verzoek bijzonder verlof (pdf) vraagt u bijzonder verlof voor maximaal tien schooldagen aan bij de directeur van de school. Bijzonder verlof voor meer dan tien schooldagen vraagt u aan bij de leerplichtambtenaar met het digitaal formulier.

Absoluut verzuim

Kreeg u een brief van de gemeente waarin we vragen of het klopt dat uw kind niet op een school staat ingeschreven? Geef het antwoord door via het digitaal formulier. Vult u liever een papieren formulier in? Vraag dit dan op via e-mail: leerplicht@s-hertogenbosch.nl of telefonisch: (073) 615 51 55.

Voortijdig schoolverlaten

Het is ons doel om jongeren een startkwalificatie te laten behalen zodat zij een sterkere positie op de arbeidsmarkt hebben. Gaat een jongere zonder startkwalificatie van school? Dan noemen we dat een voortijdig schoolverlater.

Doorstroompunt 073

Jongeren van 16 tot 27 jaar die geen startkwalificatie hebben worden gemonitord door Doorstroompunt073. Het doel is dat zij een duurzame plek vinden. Wij bieden ondersteuning bij het vinden en behouden van een passende werk- en/of opleidingsplek, of begeleiden naar hulp. Wij zoeken actief contact met de jongere om het samen te kunnen hebben over de toekomst. Jongeren, ouders, de opleiding en werkgevers kunnen ook zelf contact opnemen.

Bij het Doorstroompunt073 werken de volgende disciplines:

  • De Onderwijsmakelaar helpt bij vragen om te voorkomen dat jongeren uitvallen op school
  • De Aanwezigheidscoach zoekt contact met de jongere, opleiding en betrokkenen om verzuim op te lossen
  • De Doorstroomcoaches brengen de jongeren in beeld en verwijzen door naar school, werk of hulp
  • De Jobfinder helpt met het zoeken naar passend werk of een BBL-werkplek
  • De Jobcoach ondersteunt jongeren op de (BBL)werkplek om werk te behouden
  • Traject op Maat biedt intensieve persoonlijke begeleiding bij het vinden van een opleiding, school of werk. Kijk voor meer informatie op de website van T.O.M. (Traject op Maat).

Wil je contact met Doorstroompunt073? Vul dan het digitaal contactformulier of bel naar (073) 615 51 55. We maken dan een afspraak of komen thuis op bezoek.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.