Van Berckelstraat: fiets- en busstraat

We willen in ’s-Hertogenbosch voor iedereen comfortabel, veilig en schoon vervoer. Ook zorgen we voor een bereikbare stad waarin het prettig wonen en werken is. De Van Berckelstraat is een belangrijke route voor de fiets en het openbaar vervoer. Dit is zo belangrijk dat de gemeente ervoor kiest om deze weg in te richten als fietsstraat waar de bus te gast is. Zo geven we fietsers ruim baan en verbeteren we de leefomgeving en verkeersveiligheid.

We starten 6 december met de voorbereidende werkzaamheden in de omliggende straten Pelssingel, Van der Weeghensingel en Zuid Willemsvaart. Kijk hieronder in het ontwerp hoe het eruit komt te zien.

Vraag en antwoord

Hier leest u de meest gestelde vragen met antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Laat gerust een reactie achter via het reactieformulier onderaan deze webpagina.

Waarom wordt de Van Berckelstraat een fietsstraat met de lijnbus als gast?

We willen in ’s-Hertogenbosch voor iedereen schoon, comfortabel en veilig vervoer. Daarmee zorgen we ervoor dat we bereikbaar zijn, maar dat het ook prettig en gezond wonen en leven blijft in 's-Hertogenbosch. In dat kader was de verkeerssituatie op de Van Berckelstraat al enige jaren een punt van zorg voor de gemeente. De mix van auto’s, bussen, fietsers en voetgangers op een smalle weg en brug zorgden ervoor dat de straat niet goed functioneert en weinig kwaliteit biedt voor de beoogde verkeersdoelgroepen op deze weg. 

De Van Berckelstraat is aangemerkt als centrale fietsroute en belangrijke doorstroomroute voor het openbaar vervoer. Ook wil de gemeente het autoverkeer van en naar de binnenstad verminderen. De fietser krijgt hierdoor ruim baan: er ontstaat een fijnere fietsroute naar de binnenstad.

In 2019 werd een studie uitgevoerd waarin verschillende maatregelen in de Van Berckelstraat werden afgewogen. U kunt deze studie (pdf) hier lezen. We sluiten aan bij de weginrichting die als voorkeur uit dit onderzoek naar voren kwam (zie deze raadsinformatiebrief (pdf) uit 2020). Dat is de fietsstraat waar de bus te gast is. Dat is de fietsstraat waar de bus te gast is.

Welke stappen zijn daarvoor gezet?

Allereerst stelde de gemeenteraad de studie ‘Actualisatie bereikbaarheidsstrategie’ vast (2019). Bekijk de studie (pdf). Samengevat gaat deze studie in op de toekomstige bereikbaarheid van de stad. Het is een belangrijk document omdat hierin de belangrijkste verkeersroutes van de stad – zoals autoverkeer, ov en fiets – worden aangewezen.

Naar aanleiding van de studie worden maatregelen aanbevolen om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. De Van Berckelstraat wordt aangewezen als belangrijke route voor fiets en ov. Ook zijn maatregelen nodig om het verkeer op deze weg zo goed mogelijk te laten doorstromen; een onderzoek naar de juiste maatregel was nodig.

In 2019 is deze studie gedaan, waarin verschillende inrichtingsvarianten werden onderzocht. Bekijk de studie (pdf). De gemeente heeft in 2020 besloten om aan te sluiten bij de variant die als voorkeur uit het onderzoek naar voren kwam uit te werken. De fietsstraat was sinds de zomer 2020 tot de zomer 2021 ingericht met tijdelijke maatregelen; in deze periode hadden wij ervaringen en data opgehaald om hiermee de definitieve inrichting te verbeteren.

In november 2020 hebben we onze bevindingen gespiegeld aan de ervaringen en behoeftes aan de werkgroep. De werkgroep bestaat uit leden uit de eerdere werkgroep die betrokken was bij de variantenstudie, waaronder de Fietsersbond, Arriva en nood- en hulpdiensten. Daarnaast bestaat de werkgroep uit mensen die wonen in de Van Berckelstraat en in de bredere omgeving van de Van Berckelstraat die direct te maken krijgen met de herinrichting. 

In januari 2021 presenteerden we dat ontwerp op deze webpagina, en op papier op verzoek, als resultaat van deze spiegeling. Inwoners konden er toen op reageren. Ook hebben we de werkgroep in maart 2021 opnieuw gesproken. Op basis van de reacties hebben we het ontwerp verbeterd. Hierna is het uitgewerkte ontwerp op deze webpagina gepresenteerd. Reageren was mogelijk via het voornemen verkeersbesluit (tot en met 5 juli 2021).

Op 13 juli 2021 heeft het College van Burgemeester en Wethouders het definitieve ontwerp vastgesteld. Dit ontwerp kunt u hierboven zien. De brief aan de raad is hier te lezen. Het verkeersbesluit heeft van 16 juli 2021 tot en met 30 augustus 2021 ter inzage gelegen.

Wanneer starten de werkzaamheden?

De Van Berckelstraat wordt volgend jaar ingericht als een fietsstraat waar de bus te gast is. Ter voorbereiding hierop voeren we in december al enkele verkeersmaatregelen door in omliggende straten. Dit is eerder afgestemd met bewoners. Het gaat om de Pelssingel, de Van der Weeghensingel en de Zuid Willemsvaart. Deze werkzaamheden starten op 6 december en zijn voor de kerstdagen klaar. De bewoners hebben hierover een informatiebrief (pdf) ontvangen. 

De werkzaamheden aan de Van Berckelstraat starten begin maart, na de werkzaamheden in de Koningsweg.

Wat wordt er gedaan aan de naleving van de verkeersregels op de Van Berckelstraat?

Om de naleving van het verbod c.q. fietsstraat te vergroten, gaan wij over tot camerahandhaving. Deze camera's zijn in staat om voertuigen te registreren die oneigenlijk gebruikmaken van de Van Berckelstraat. De camera’s leggen geen videobeelden vast, maar maken alleen een foto van de overtreder.

Deze camera’s kunnen geen snelheidsovertredingen waarnemen. We vragen bij de politie bij de herinrichting aandacht om de snelheid te controleren. Bij openstelling van de nieuwe inrichting zorgen wij voor een duidelijke rijinstructie voor de buschauffeurs.

Hoe is het schiereiland per auto bereikbaar?

Alle bestemmingen en woningen blijven met de auto bereikbaar. Daar waar het kan, geven we de ruimte aan de fiets in plaats van de auto. Op de route van en naar de binnenstad laten we de auto alleen toe als het écht noodzakelijk is. Belangrijke wijzigingen zijn dat de Van Berckelstraat en de Kasterenbrug dicht gaat voor autoverkeer. De Rückertbrug blijft open. Verder wordt er tweerichtingsverkeer ingesteld op de Zuid-Willemsvaart op het gedeelte tussen de Vliertstraat en het appartementencomplex ‘De Kardinaal’. In de onderstaande figuur ziet u waar u wel en niet mag rijden met de auto.

Kaart met verkeersstroom Van Berckelstraat

Welke verkeersmaatregelen worden er buiten het schiereiland genomen?

We beseffen dat de keuze voor de fietsstraat invloed heeft op de omliggende verkeersstromen. We zien dat het grootste aandeel autoverkeer via het hoofdwegennet rijdt. Een afsluiting heeft altijd ook invloed op de routekeuzes van het verkeer van en binnen de wijk zelf. Dat kunnen we niet voorkomen. De volgende aanvullende maatregelen nemen we: Voor de Van der Weeghensingel zetten we in op een pakket van snelheidsremmende maatregelen. De Pelssingel is niet heel lang geleden heringericht waar al veel aandacht is besteed aan snelheid remmende maatregelen. Ter hoogte van de Gheert van Calcarplein is nog ruimte voor één extra snelheidsremmer. Die leggen we aan. In de andere woonstraten worden geen snelheidsremmers voorzien.

Het hoofdwegennet (denk aan de invalswegen zoals de Citadellaan, Aartshertogenlaan, Orthenseweg) zijn belangrijke ontsluitingswegen. Daarom nemen we daar geen snelheid remmende maatregelen. De verkeerslichten passen zich aan op de gewijzigde verkeersstromen. Tot slot zien we dat het verkeer de route op een natuurlijke wijze vindt. Daarom is het niet nodig om permanente bewegwijzering toe te passen.

Worden er maatregelen genomen om het geluid te beperken van het autoverkeer dat een andere route zoekt?

Bij het afsluiten van een weg zijn we verplicht te onderzoeken wat de gevolgen hiervan zijn langs andere wegen in de directe omgeving. Hierbij wordt gekeken of de geluidsbelasting toeneemt met 1,5 dB (afgerond 2 dB) als gevolg van het project.
Voor de toenames is zowel gekeken naar het verkeersmodel als naar de telgegevens vanuit wegdeksensoren, rekening houdend met een indexering van de coronasituatie. Hieruit komt geen enkele weg naar voren die de 2dB grens overschrijdt. Om deze reden worden er geen maatregelen genomen om het geluid te beperken.

Worden er maatregelen genomen in relatie tot luchtkwaliteit?

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het Schone Lucht Akkoord ondertekend. De gemeente heeft zich daarbij verplicht om alles in het werk te zetten om in 2030 aan de WHO-advieswaarden voor wat betreft luchtkwaliteit te voldoen. De afsluiting van de Van Berckelstraat heeft als gevolg dat verkeersbewegingen verschuiven, de maatregel leidt niet tot nieuwe extra verkeersbewegingen. Uit de luchtberekeningen blijkt dat de concentraties binnen de grenswaarden blijven. Er worden daarom geen maatregelen genomen.

Hoe komt het groen eruit te zien?

Aan beide zijden van de weg komen nagenoeg over de volledige lengte plantvakken. De plantvakken worden gevuld met 4 soorten seizoensbeplanting, met daarbij groenblijvers in de winter.

Het is niet mogelijk om bomen te plaatsen in de Van Berckelstraat vanwege meerdere redenen. Een van die belangrijke redenen is dat bomen in deze straat te weinig groeiruimte hebben, zowel in de ondergrond als bovengronds. In plaats daarvan plaatsen we een aantal klimplantzuilen.

Komen er drempels of plateaus in de Van Berckelstraat en worden de andere drempels aangepast?

Voorrang en comfort voor de fietser staan hoog in het vaandel. Daarom leggen we geen drempels of kruispuntplateau’s aan op de route van de Jan de la Barlaan tot en met de Kasterenbrug. Wel leggen we een busvriendelijke drempel aan in de Jan de la Barlaan daar waar de 30 km/u-zone begint. De zogeheten inritconstructies (dat zijn de drempels waar de stoep doorloopt) passen we zo aan waardoor het makkelijker op- en afrijden is bij het oversteken van de Van Berckelstraat. We geven deze inritconstructie zo vorm dat ze een snelheidsremmend effect hebben.

Wordt er gewerkt met een ontheffingssysteem?

Nee, behalve (brom)fietsers wordt de Van Berckelstraat straks alleen ingezet door lijnbussen, nood- en hulpdiensten en gemeentelijke beheer- en onderhoudsvoertuigen. We bekijken nog of het zinvol is om te werken met eenmalige kortdurende ontheffingen voor uitzonderingsgevallen.

Wordt de Jan de la Barlaan volledig 30 km/u?

De 30 km/u zone begint ter hoogte van de Pelssingel en de Van der Weeghensingel, richting de Van Berckelstraat. Er worden verder geen 30 km/u-maatregelen voorzien voor de Jan de la Barlaan, want deze straat is een gebiedsontsluitingsweg waar een maximum snelheid geldt van 50 km/u. De Jan de la Barlaan blijft, ook na de herinrichting van de Van Berckelstraat, als ontsluitingsweg belangrijk voor de wijk Muntel en voor de lijnbus.

Wordt er nog iets met het parkeren gedaan?

We nemen geen maatregelen voor openbare parkeerplaatsen, wel worden een paar aantal nieuwe parkeervakken aangeduid met wegenverf op de Zuid-Willemsvaart.

Wordt er extra verlichting geplaatst?

Ons uitgangspunt is dat het verlichtingsbeeld gelijkmatig moet zijn. Hier zorgen we voor bij de realisatie van de fietsstraat. Sfeerverlichting wordt vanuit duurzaamheidsredenen en energiebesparing hier niet toegepast.

Wordt de kruising met de Zuid-Willemsvaart bij het Kardinaal van Rossumplein aangepast?

Binnen dit project wordt het kruispunt niet aangepast. Reconstructie van dit kruispunt nemen we mee wel in de verdere reconstructie van de binnenstadsring. Wél korten we de linksafstrook in voor het busverkeer komende uit de Zuid-Willemsvaart (Citadellaan) zodat het voor autoverkeer niet lijkt op een normale opstelstrook.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de inrichting van de Van Berckelstraat? Hebt u problemen met het lezen of openen van de PDF-bestanden op deze pagina? Stuur ons een e-mail via het digitale contactformulier. Wij nemen dan contact met u op.