Woonvisie ’s-Hertogenbosch

Als gemeente vinden we het belangrijk dat onze inwoners trots zijn op hun woonplaats, en hier graag wonen. We willen dat iedereen een woning heeft die zoveel mogelijk aansluit bij hun woonwensen en mogelijkheden. En dat die woningen liggen in een sterke stad met leefbare wijken en dorpen. In de Woonvisie beschrijven we als gemeente, aan de hand van vier woonopgaven, wat wij doen om daarvoor te zorgen. Maar ook wat we daarin verwachten van andere partijen.

Onderaan de pagina kunt u de woonvisie, het uitvoeringsprogramma behorend bij de woonvisie en een korte samenvatting van de visie bekijken.

Passend en betaalbaar wonen voor iedereen

Onze ambitie is zoveel als mogelijk vrije keuze in hoe je woont. We streven naar betaalbare woonlasten en voldoende passend aanbod voor doelgroepen die het nu lastig hebben op de woningmarkt. We werken aan aanbod voor bijvoorbeeld starters, jongeren, lage- en middeninkomens. En we zorgen voor meer doorstroming op de woningmarkt. Ook zetten we in op voldoende woonoplossingen voor ouderen en specifieke doelgroepen.

Leefbare en inclusieve buurten

Onze ambitie is leefbare en inclusieve buurten waar onze inwoners samenleven, wonen, werken en recreëren. De woning is een thuisbasis om vanuit te leven. De woningen liggen in een breed palet aan aangename en diverse woonbuurten. Ook kwetsbare doelgroepen vinden hun thuisbasis in de inclusieve buurten in onze gemeente. We zorgen voor buurten met voldoende veerkracht en draagkracht, en leggen slimme koppelingen tussen de opgaven die we zien op buurtniveau.

Toekomstbestendige en duurzame woningvoorraad

Onze ambitie is een duurzame en flexibel aanpasbare woningvoorraad. We stimuleren dat er flink geïnvesteerd wordt in energiemaatregelen bij woningen. Dat zorg voor meer wooncomfort, een gezondere woning en betaalbare woonlasten. We werken toe naar een woningvoorraad die aansluit bij de veranderende huishoudenssamenstellingen en woonwensen. Dat doen we door in te zetten op flexibele en aan te passen woningen. En door het beter benutten van de bestaande woningvoorraad.

Strategisch innovatief woonprogramma

Onze ambitie is voldoende passende en betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen, gelegen in aantrekkelijke woonmilieus. Door voldoende en de juiste woningen toe te voegen, werken we aan een meer ontspannen en meer diverse woningmarkt. In projecten stimuleren wij het eigenzinnige en innovatieve karakter van ’s-Hertogenbosch. We sturen op het toevoegen van voldoende betaalbare woningen die passen bij de woonwensen van mensen en de buurt versterken.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.