Ga naar de inhoud

Mariaburg 2017

Dit vastgestelde bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van drie gebouwen met in totaal ca. 54 woonappartementen achter het voormalige klooster Mariaburg. Tevens wordt de bouw mogelijk gemaakt van maximaal 12 woningen binnen twee bouwvlakken aan de Vliertwijksestraat. Met dit plan wordt verder een groot toegankelijk groen en bosrijk gebied gecreëerd met landschappelijke, ecologische en recreatieve kwaliteiten. Het plan voor Mariaburg past niet binnen het bestaande bestemmingsplan. Er is daarom een bestemmingsplanherziening noodzakelijk om het plan mogelijk te maken. Daartoe wordt nu een vastgesteld bestemmingsplan ter inzage gelegd. Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Mariaburg 2017’ ligt vanaf maandag 4 februari 8 2018 gedurende zes weken ter inzage.

Begrenzing plangebied 

Het plangebied ligt in Hooge Heide Midden, tussen de Waterleidingstraat en de A59, ten oosten van de doorgaande verbindingsroute Vliertwijksestraat. In het gebied ligt de ontsluitingsweg Vliertwijksestraat. Het gebied bestaat uit de percelen kadastraal bekend als 'Gemeente Rosmalen, sectie F nummers 5041, 5042, 5043, 5044 (gedeelte) 5048 en 5049. Onderdeel van het plangebied is het voormalige klooster Mariaburg aan Graafsebaan 172.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.